ܟܢܘܫܝܐ ܖ ܨܘܪܝܬܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ

آشوریان ایران     آشور  نام سرزمین قدیمی است که در بخش وسطای رود دجله و کوهستان های مجاور قرار …

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ

  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܕܓܢܗ …

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ - ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܪܒܝ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

ܙܡܝܪܬܐ ܕܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܶܩ:ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘܰܚܙܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܦܶܠܥܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܗܳܐ ܕܒܺܝܪܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܥܒܺܝܪܒܥܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐܠܰܡܥܰܠܝܽܘ ܢܶܓܕܽܘܠ ܛܰܘܣܳܐܘܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐܐܳܪܰܥ ܠܰܢ ܒܐܽܘܪܚܰܢ ܩܺܐܪܣܳܐܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪNaumF  ܙܡܝ̣ܪܬܐ ܕܥܠ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝ̣ܩܗܳܐ ܥܳܗܕܝ̣ܢܰܢ ܠܰܐܓܘ̣ܢܝ̣ܣܬܰܢ، ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝ̣ܩ ܐܘ̣ܡܝ̣ܕܳܝܳܐ.ܬܳܪܐܳܐ ܛܰܪܩܐ ܪܳܚܡܐ ܚܪܝ̣ܓ̣ܐ، ܘܚܰܒܪܐ ܛܳܒܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘ̣ܬ̣ܐ.ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ̣ܝ̣ܢ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܐܳܬ̣ܘ̣ܪ، ܒܟܘ̣ܠ ܟܰܫܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ …

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ

  ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗܘܢ ܠ ܗܕܝܪܘܬܗ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ  ܕܕܐܥܫ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܦܪܢܗ ܒ ܡܘܨܘܠ. ܥܡܕ ܝܘܚܢܐ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܟܣܝܘܢ ܕ ܐܠ ܪܦܕܝܢ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠ ܣܘܡܪܝܗ ܐܡܪܐ: ܓܘܕܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܦܨܠܐ …