ܟܢܘܫܝܐ ܖ ܨܘܪܝܬܐ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܣܬܢܠܝ ܣܝܡܘܢܙ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܸܐ ܒܘܬ ܙܘܝܚܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܕܬܡܘܙ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܣܬܢܠܝ ܣܝܡܘܢܙ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܸܐ ܒܘܬ ܙܘܝܚܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܕܬܡܘܙ

ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈

ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈  ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕ …

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ

  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܕܓܢܗ …

ܦ̰ܝܠܡ

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ- ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܠܐ ܩܘܒܠܐ ܠܛܒܐ̈  ܦܪܝܣܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܒܝܕ ܬܗܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ݊ ܛܒܐ ܦܝܫܐ ܦܪܝܣܐ ܒܘܬ ܫܕܤܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܒܝܕ ܐܝܪܢ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܢܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܙܝܦܢܐ ܘ ܥܠܕܝܢܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܗܪܐܡ ܩܐܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܐܗܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܗܡܐ …

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ

  ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗܘܢ ܠ ܗܕܝܪܘܬܗ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ  ܕܕܐܥܫ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܦܪܢܗ ܒ ܡܘܨܘܠ. ܥܡܕ ܝܘܚܢܐ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܟܣܝܘܢ ܕ ܐܠ ܪܦܕܝܢ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠ ܣܘܡܪܝܗ ܐܡܪܐ: ܓܘܕܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܦܨܠܐ …