ܟܢܘܫܝܐ ܖ ܨܘܪܝܬܐ

ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܚܪܒܼܢܬܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܝܡܢ ܘܣܘܪܝܐ

ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܚܪܒܼܢܬܐ ܕ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܝܡܢ ܘܣܘܪܝܐ  ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܚܪܒܪܢܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘܥܪܒܣܬܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܝܡܢ . ܐܗܐ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܚܪܒܼܢܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܒܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܥܗܝܕܐ.  ܛܒܐ ܚܕܬܐ ܙܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܫܪܘܪܐ ܝܢܐ: ܡܚܒܪܝܬܐ ܛܒܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ …

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ

  ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗܘܢ ܠ ܗܕܝܪܘܬܗ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ  ܕܕܐܥܫ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܦܪܢܗ ܒ ܡܘܨܘܠ. ܥܡܕ ܝܘܚܢܐ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܟܣܝܘܢ ܕ ܐܠ ܪܦܕܝܢ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠ ܣܘܡܪܝܗ ܐܡܪܐ: ܓܘܕܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܦܨܠܐ …