ܟܢܘܫܝܐ ܖ ܨܘܪܝܬܐ

ܦ̰ܝܠܡ

ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ

ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܥܡ ܓܢܗ. ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܝܰܬܒܼܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܒܐܣܬܢܒܘܠ.