ܙܡܪܝܬ̈ܐ http://assyrian.irib.ir Fri, 23 Mar 2018 00:13:31 +0430 fa-ir ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܠܙܪ ܡܠܟܘ- ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ http://assyrian.irib.ir/1103/item/11181-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܠܙܪ-ܡܠܟܘ-ܒܝܬ-ܢܗܪܝܢ http://assyrian.irib.ir/1103/item/11181-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܠܙܪ-ܡܠܟܘ-ܒܝܬ-ܢܗܪܝܢ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܠܙܪ ܡܠܟܘ- ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Sun, 12 Nov 2017 09:17:21 +0330
ܒܝܬܢ ܙܥܘܪܐ- ܡܢ ܙܡܪܝܬܐ̈ ܕܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/11180-ܒܝܬܢ-ܙܥܘܪܐ-ܡܢ-ܙܡܪܝܬܐ̈-ܕܐܒܼܝܢ-ܐܓܼܣܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/11180-ܒܝܬܢ-ܙܥܘܪܐ-ܡܢ-ܙܡܪܝܬܐ̈-ܕܐܒܼܝܢ-ܐܓܼܣܝ ܒܝܬܢ ܙܥܘܪܐ- ܡܢ ܙܡܪܝܬܐ̈ ܕܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Sun, 12 Nov 2017 09:06:37 +0330
ܙܡܪܬܐ- ܡܢ ܐܡܢܘܐܝܠ ܒܝܬ ܝܘܢܢ- ܟܡܐ ܩܝܪܐ ܦܘܚܐ http://assyrian.irib.ir/1103/item/10500-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܐܡܢܘܐܝܠ-ܒܝܬ-ܝܘܢܢ-ܟܡܐ-ܩܝܪܐ-ܦܘܚܐ http://assyrian.irib.ir/1103/item/10500-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܐܡܢܘܐܝܠ-ܒܝܬ-ܝܘܢܢ-ܟܡܐ-ܩܝܪܐ-ܦܘܚܐ ܙܡܪܬܐ- ܡܢ ܐܡܢܘܐܝܠ ܒܝܬ ܝܘܢܢ- ܟܡܐ ܩܝܪܐ ܦܘܚܐ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Tue, 25 Jul 2017 10:58:39 +0430
ܙܡܪܬܐ ܕܐܬܪܐ -ܡܢ ܟܻܪܠܝܙ ܬܘܡܐ . http://assyrian.irib.ir/1103/item/9656-ܙܡܪܬܐ-ܕܐܬܪܐ-ܡܢ-ܟܻܪܠܝܙ-ܬܘܡܐ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9656-ܙܡܪܬܐ-ܕܐܬܪܐ-ܡܢ-ܟܻܪܠܝܙ-ܬܘܡܐ ܙܡܪܬܐ ܕܐܬܪܐ -ܡܢ ܟܻܪܠܝܙ ܬܘܡܐ .
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Sat, 01 Apr 2017 17:46:00 +0430
ܙܡܪܬܐ ܕܣܦܪ ܟܻܝ ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܒܝܬ ܝܘܢܢ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9478-ܙܡܪܬܐ-ܕܣܦܪ-ܟܻܝ-ܡܢ-ܡܐܪܟܘ-ܒܝܬ-ܝܘܢܢ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9478-ܙܡܪܬܐ-ܕܣܦܪ-ܟܻܝ-ܡܢ-ܡܐܪܟܘ-ܒܝܬ-ܝܘܢܢ ܙܡܪܬܐ ܕܣܦܪ ܟܻܝ ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܒܝܬ ܝܘܢܢ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Fri, 03 Mar 2017 19:04:24 +0330
ܙܡܪܬܐ ܕܐܬܪܝ ܡܢ ܡܢܚܐ ܕܪܒܝ ܦ̇ܪܝܕܘܢ ܘܪܕܐ- ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܡܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9411-ܙܡܪܬܐ-ܕܐܬܪܝ-ܡܢ-ܡܢܚܐ-ܕܪܒܝ-ܦ̇ܪܝܕܘܢ-ܘܪܕܐ-ܚܘܪܙܐ-ܒܠܫܢܐ-ܐܬܘܪܝܐ-ܡܢ-ܐܘܪܡܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9411-ܙܡܪܬܐ-ܕܐܬܪܝ-ܡܢ-ܡܢܚܐ-ܕܪܒܝ-ܦ̇ܪܝܕܘܢ-ܘܪܕܐ-ܚܘܪܙܐ-ܒܠܫܢܐ-ܐܬܘܪܝܐ-ܡܢ-ܐܘܪܡܝ ܙܡܪܬܐ ܕܐܬܪܝ ܡܢ ܡܢܚܐ ܕܪܒܝ ܦ̇ܪܝܕܘܢ ܘܪܕܐ- ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܡܝ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Tue, 21 Feb 2017 12:12:10 +0330
ܙܡܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܙ- ܢܫܡܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9340-ܙܡܪܬܐ-ܚܕܰܬܐ-ܡܢ-ܐܫܘܪ-ܣܪܓܝܙ-ܢܫܡܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9340-ܙܡܪܬܐ-ܚܕܰܬܐ-ܡܢ-ܐܫܘܪ-ܣܪܓܝܙ-ܢܫܡܝ ܙܡܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܙ- ܢܫܡܝ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Sat, 11 Feb 2017 10:55:20 +0330
ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܘܢܝܐ ܒܢܝܡܢ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9158-ܚܕܐ-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܘܢܝܐ-ܒܢܝܡܢ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9158-ܚܕܐ-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܘܢܝܐ-ܒܢܝܡܢ ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܘܢܝܐ ܒܢܝܡܢ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Mon, 16 Jan 2017 23:07:04 +0330
ܣܘܓܘܠܬܝ ܝܡܝ- ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9141-ܣܘܓܘܠܬܝ-ܝܡܝ-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܐܫܘܪ-ܣܪܓܝ http://assyrian.irib.ir/1103/item/9141-ܣܘܓܘܠܬܝ-ܝܡܝ-ܙܡܪܬܐ-ܡܢ-ܐܫܘܪ-ܣܪܓܝ ܣܘܓܘܠܬܝ ܝܡܝ- ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Fri, 13 Jan 2017 19:45:56 +0330
ܙܡܪܬܐ ܕܥܐܕܘܟܼܘܢ ܗܘܐ ܒܪܝܟܼܐ ܡܢ ܐܡܢܘܥܝܠ http://assyrian.irib.ir/1103/item/8990-ܙܡܪܬܐ-ܕܥܐܕܘܟܼܘܢ-ܗܘܐ-ܒܪܝܟܼܐ-ܡܢ-ܐܡܢܘܥܝܠ http://assyrian.irib.ir/1103/item/8990-ܙܡܪܬܐ-ܕܥܐܕܘܟܼܘܢ-ܗܘܐ-ܒܪܝܟܼܐ-ܡܢ-ܐܡܢܘܥܝܠ ܙܡܪܬܐ ܕܥܐܕܘܟܼܘܢ ܗܘܐ ܒܪܝܟܼܐ ܡܢ ܐܡܢܘܥܝܠ
]]>
ܙܡܪܝܬ̈ܐ Sat, 24 Dec 2016 14:47:50 +0330