چهارشنبه, 03 تیر 1394 16:39

ܕܒܘܪܝܬܐ

ܕܒܘܪܝܬܐ

ܒܚܰܐ ܡܰܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܽܘ ܪܒܝ̣ܥܐ ܢܰܚܶܬ ܗ̱ܘ ܐܰܕܰܝ ܙܥܽܘܪܐ ܠܺܝ ܓܰܢܬ̣ܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܒܳܐ ܐܶܒܰܗ̇. ܘܬܰܡܳܢ̱ ܚܙܶܠܶܗ ܟܘܳܪܳܐ ܕܰܐ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ. ܘܐܰܕܰܝ ܩܰܝܶܡ ܡܶܐ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܒܕܶܠܗ ܟܳܐ ܚܳܝܰܪ ܥܰܠ ܐܰ ܕܶܒܘܪ̈ܳܝܬ̣ܐ. ܚܙܶܠܶܗ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܰܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܢܶܦܩܝ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܗ̱ܘ ܟܘܳܪܳܐ، ܘܦܰܝܪ̈ܺܝ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܘܝܳܬܒ̣ܺܝ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰ ܗܰܒܳܒ̈

ܡܢ ܣܝܬ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ -ܫܪܒܐ ܦܝܫܗ ܫܩܝܠܗ

Add comment


Security code
Refresh