ܡܡܠ̈ܐ
یکشنبه, 08 فروردين 1395 17:01

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ

آشوریان ایران     آشور  نام سرزمین قدیمی است که در بخش وسطای رود دجله و کوهستان های مجاور قرار داشته است و از آشور (رب النوع) گرفته شده است …
ܒܝܕ / ܡܓ̰ܝܕ ܐܝܠܝ̣ܐ – ܢܘܗܕܪܐܡܢ ܐܠܦܝܗ ܕܫܢܐ ܐܘܡܬܢ ܐܝ̣ܘܐ ܚܕ̄ܐ ܫܡܐ ܘ ܚܕ̄ܐ ܪܘܚܐ ܘܠܬܘܐ ܗܝ̣ܓ̰ ܬܚܡܢܬܐ ܒܘܕ ܐܝ̣ܘܚܘܐ ܛܠܐ ܝܐܢ ܐܪܒܐ ܫܡܢܗ ܘܗܝ̣ܓ̰ ܠܬܘܐ ܦ̮ܪܩܘܬܐ ܐܘܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܐܢ …
دوشنبه, 04 آبان 1394 20:55

ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

  ܨܘܪܬܐ ܕܕܪܫܐ ܥܠ ܛܘܪܐ   ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ (ܝܘܢܐܝܬ: 
دوشنبه, 04 آبان 1394 20:52

ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

1ܚܘܪܘ ܕܝܢ ܒܙܕܩܬܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢܗ ܩܕܡ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܬܬܚܙܘܢ ܠܗܘܢ ܘܐܠܐ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܀ 2ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ …