This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܡܡܠ̈ܐ
یکشنبه, 08 فروردين 1395 17:01

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ

آشوریان ایران     آشور  نام سرزمین قدیمی است که در بخش وسطای رود دجله و کوهستان های مجاور قرار داشته است و از آشور (رب النوع) گرفته شده است …
ܒܝܕ / ܡܓ̰ܝܕ ܐܝܠܝ̣ܐ – ܢܘܗܕܪܐܡܢ ܐܠܦܝܗ ܕܫܢܐ ܐܘܡܬܢ ܐܝ̣ܘܐ ܚܕ̄ܐ ܫܡܐ ܘ ܚܕ̄ܐ ܪܘܚܐ ܘܠܬܘܐ ܗܝ̣ܓ̰ ܬܚܡܢܬܐ ܒܘܕ ܐܝ̣ܘܚܘܐ ܛܠܐ ܝܐܢ ܐܪܒܐ ܫܡܢܗ ܘܗܝ̣ܓ̰ ܠܬܘܐ ܦ̮ܪܩܘܬܐ ܐܘܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܐܢ …
دوشنبه, 04 آبان 1394 20:55

ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

  ܨܘܪܬܐ ܕܕܪܫܐ ܥܠ ܛܘܪܐ   ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ (ܝܘܢܐܝܬ: 
دوشنبه, 04 آبان 1394 20:52

ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

1ܚܘܪܘ ܕܝܢ ܒܙܕܩܬܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢܗ ܩܕܡ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܬܬܚܙܘܢ ܠܗܘܢ ܘܐܠܐ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܀ 2ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ …
چهارشنبه, 03 تیر 1394 16:39

ܕܒܘܪܝܬܐ

ܒܚܰܐ ܡܰܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܽܘ ܪܒܝ̣ܥܐ ܢܰܚܶܬ ܗ̱ܘ ܐܰܕܰܝ ܙܥܽܘܪܐ ܠܺܝ ܓܰܢܬ̣ܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܒܳܐ ܐܶܒܰܗ̇. ܘܬܰܡܳܢ̱ ܚܙܶܠܶܗ ܟܘܳܪܳܐ ܕܰܐ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ. ܘܐܰܕܰܝ ܩܰܝܶܡ ܡܶܐ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܒܕܶܠܗ ܟܳܐ ܚܳܝܰܪ ܥܰܠ ܐܰ …
چهارشنبه, 20 خرداد 1394 17:43

ܡܡܠܐ ܟܪܝܐ ܒܘܬ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܣܘܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ سوريا ܐܘ سورية) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܠܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܠܒܢܐܢ ܘܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ܂ ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘ ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܐܦ ܢܡܠܠܘܢ ܣܘܪܝܐܝܬ …
دوشنبه, 17 تیر 1392 12:53

ܛܒܚ ܝܪܚܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ

  7 ܒܛܒܚ           ܝܘܡܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ      ܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܸܷܝܠܸܐ ܫـܘܼܪܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܚܲـܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܦܸܖ̈ܡܸܐ ܣܥܝܼܖܸ̈ܐ(ܥܒܼܝܼܕܸܐ) ܒܝܲـܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܕܡܛܘܼܟܸܣـܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼـܠ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܒܓܲܪܒܝܼܵــܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܥܸــܪܵܩ ܒܝܲـܪܚܵـܐ …