ܡܡܠ̈ܐ
چهارشنبه, 03 تیر 1394 16:39

ܕܒܘܪܝܬܐ

ܒܚܰܐ ܡܰܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܽܘ ܪܒܝ̣ܥܐ ܢܰܚܶܬ ܗ̱ܘ ܐܰܕܰܝ ܙܥܽܘܪܐ ܠܺܝ ܓܰܢܬ̣ܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܒܳܐ ܐܶܒܰܗ̇. ܘܬܰܡܳܢ̱ ܚܙܶܠܶܗ ܟܘܳܪܳܐ ܕܰܐ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ. ܘܐܰܕܰܝ ܩܰܝܶܡ ܡܶܐ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܒܕܶܠܗ ܟܳܐ ܚܳܝܰܪ ܥܰܠ ܐܰ …
چهارشنبه, 20 خرداد 1394 17:43

ܡܡܠܐ ܟܪܝܐ ܒܘܬ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܣܘܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ سوريا ܐܘ سورية) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܠܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܘܥܡ ܠܒܢܐܢ ܘܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܥܝܪܐܩ܂ ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܗܘ ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܐܦ ܢܡܠܠܘܢ ܣܘܪܝܐܝܬ …
دوشنبه, 17 تیر 1392 12:53

ܛܒܚ ܝܪܚܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ

  7 ܒܛܒܚ           ܝܘܡܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ      ܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܸܷܝܠܸܐ ܫـܘܼܪܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܚܲـܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܦܸܖ̈ܡܸܐ ܣܥܝܼܖܸ̈ܐ(ܥܒܼܝܼܕܸܐ) ܒܝܲـܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܕܡܛܘܼܟܸܣـܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼـܠ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܒܓܲܪܒܝܼܵــܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܥܸــܪܵܩ ܒܝܲـܪܚܵـܐ …
چهارشنبه, 27 مهر 1390 13:29

ܕܵܪܘܲܐܙܲܐ ܕܥܵܐܫܬܲܪ

ܫܟܠܹܗ ܡܢ ܕܵܪܘܲܐܙܲܐ ܕܥܵܐܫܬܲܪ
سه شنبه, 07 تیر 1390 13:44

‏ ܠܘܚܐ ܕ ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܐܗܐ ܠܘܚܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟ̱ܐ ܒ ܬܢܓܝ ܘܪ (تنگی ور)  ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ
صفحه3 از3