ܡܡܠ̈ܐ
دوشنبه, 17 تیر 1392 12:53

ܛܒܚ ܝܪܚܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ

  7 ܒܛܒܚ           ܝܘܡܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ      ܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܸܷܝܠܸܐ ܫـܘܼܪܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܚܲـܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܦܸܖ̈ܡܸܐ ܣܥܝܼܖܸ̈ܐ(ܥܒܼܝܼܕܸܐ) ܒܝܲـܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܕܡܛܘܼܟܸܣـܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼـܠ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܒܓܲܪܒܝܼܵــܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܥܸــܪܵܩ ܒܝܲـܪܚܵـܐ …
چهارشنبه, 27 مهر 1390 13:29

ܕܵܪܘܲܐܙܲܐ ܕܥܵܐܫܬܲܪ

ܫܟܠܹܗ ܡܢ ܕܵܪܘܲܐܙܲܐ ܕܥܵܐܫܬܲܪ
سه شنبه, 07 تیر 1390 13:44

‏ ܠܘܚܐ ܕ ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܐܗܐ ܠܘܚܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟ̱ܐ ܒ ܬܢܓܝ ܘܪ (تنگی ور)  ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ
صفحه4 از4