This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܐܬܠܝܛܘܬܐ
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܡܢ ܛܥܠܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܐܢ                                        
یکشنبه, 11 مرداد 1394 11:34

ܒܕܘܢܝܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ

ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܛܥܠܬܐ ܘܗܘܝܠܗ ܫܬܝܬܝܐ ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܐܣܩܠܬܐ ܠܪܗܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕܛܥܠܝܬܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܕܘܢܝܐ . ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܓܻܕ ܡܢ ܩܪܡܬܐ ܚܫܚܬܐ …
   ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܘܠܗܣܬܢ ܒܚܕ ܛܥܠܬܐ ܪܒܐ ܫܦܪܬܐ ܒܫܘܝܠܐ ܕܫܒܬܐ ܕܫܒܥܐ ܕܠܝܓ ܕܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܘܠܝܒܘܠ . ܒܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܩܪܡܢܐ ܒܦܠܛܐ 3-2 .. .     …
ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܪܡܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܒܛܥܠܬܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܐܡܪܟܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ
ܡܢܬܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕ  ܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ - ܐܝܪܢ ܩܪܡܢܬܐ ܩܡ ܪܒ ܚܝܠܐ  ܕܘܠܡܦܝܟ ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܒܛܥܠܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܠܝܓ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܩܢܝܬܐ ܕܩܪܡܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܒܫܢܬܐ ܕ2015 .ܐܗܐ …
سه شنبه, 19 خرداد 1394 11:13

ܒܕܘܢܝܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ

دوشنبه, 18 خرداد 1394 11:07

ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܒܪܣܠܘܢܐ +ܨܘܪ̈ܝܬܐ

  .  ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܒܪܣܠܘܢܐ +ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܪܗܛܐ ܕ23 ܕܛܥܠܝܬܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܒܝܬ ܢܘܦܩܐ ܕܕܘܢܝܐ ܚܬܡܠܗܘܢ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܒܪܣܠܘܢܐܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ. ܓܘܕܐ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܗܘܝܠܗܝ ܩܪܡܢܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܝܘܘܢܬܘܣ ܡܢ ܐܝܬܠܝܐ. ܐܗܐ ܛܥܠܬܐ …
  ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܡܢ ܛܥܠܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܒܝܠ ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܬܘܪ ܕܐܝܪܢ ܘܠܗܣܬܢ ܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܚܬܡܠܗ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܬܘܪ ܕܠܗܣܬܢ ܒܦܠܛܐ ܕ3-1                 …
چهارشنبه, 06 خرداد 1394 10:47

ܐܢܕܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܬܐ ܠܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ

ܐܢ ܚܕ ܩܘܡܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܚܕܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ ܐܢܕܪܢܝܟ ܬܝܡܘܪܝܐܢ ܒܕ ܕܝܪ ܠܐܗܐ ܓܘܕܐ . ܟܦܝܬܢ ܕܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ ܒܕܥܒܪ ܥܠܬܐ ܕܦܪܫܬܗܝ ܡܢ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܘܥܕܝܘܗ ܝܗܘܐ …
ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܦܪܣܦܘܠܝܣ ܦܠܛܠܗܝ ܡܢ ܛܥܠܝܬܐ ܕܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܣܝܐ . ܒܛܥܠܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܒܝܐ ܦܪܣܦܘܠܝܣ ܘܓܘܕܐ ܕܐܠ ܗܠܐܠ ܕܒܗܪܝܢ ܒܪܗܛܐ ܕܚܕ ܡܢ 16 ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܓܘܕܐ ܟܠܝܠܗܘܢ ܩܡ ܚܕܕܐ ܘܡܢ …
ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܬܚܘܘܬ 23 ܫܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܬܫܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܐܗܐ ܦܥܘܐ ܗܘܝܠܗܝ ܩܕܡܝܐ ܒܐܣܝܐ . ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܐܕܝܘܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܦܝܕܘ ܕܢܡܝܒܝܐ ܒܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܚܬܡܠܗܝ. ܕܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܛܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ …
  ܡܗܕܝ ܚܘܕܐ ܒܚܫܝ ܝܬܒܠܗ ܥܠ ܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܬܟܘܢܕܘ ܒܕܘܢܝܐ .  ܡܗܕܝ ܚܘܕܐ ܒܚܫܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܩܪܐ ܕ80 ܟܝܠܘ ܒܩܪܡܬܐ ܩܡ ܬܟܘܢܕܘܟܐܪ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܫܡܐ ܕܕܡܘܢ ܣܐܢܣܘܡ ܡܘܢܬܝܠܗܝ ܠܫܩܠܬܐ …
ܓܘܕܐ ܕܟܘܫܬܝ ܦܪܢܓܝ ܕܐܝܪܢ ܒܩܢܝܬܐ ܕ3 ܕܗܒܐ ܚܕ ܣܝܡܐ ܘ2 ܒܪܘܢܙ ܗܘܝܠܗܝ ܩܕܡܝܐ ܒܟܘܬܫܐ ܕܟܘܫܬܝ ܦܪܢܓܝ ܕܐܣܝܐ. ܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܚܬܡܠܗܘܢ. ܬܠܬܐ ܕܗܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܦܝܫܠܗܘܢ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܕܦܪܣܩܠܐ ܘܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ ܘܥܠܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗܝ: ܪܘܢܝ ܟܘܠܡܢ ܠܐܒ ܟܘ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܡܘܪܝܙܬܐ ܡܢ ܕܥܒܪ ܟܻܝܕܠܢ ܠܐܝܪܢ ܘܒܪܒܐ ܩܠܐ …
صفحه1 از4