This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
چهارشنبه, 06 خرداد 1394 10:47

ܐܢܕܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܬܐ ܠܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ

ܐܢܕܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܬܐ ܠܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ

ܐܢ ܚܕ ܩܘܡܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܒܦܪܫܬܐ ܕܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܚܕܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ ܐܢܕܪܢܝܟ ܬܝܡܘܪܝܐܢ ܒܕ ܕܝܪ ܠܐܗܐ ܓܘܕܐ . ܟܦܝܬܢ ܕܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ ܒܕܥܒܪ ܥܠܬܐ ܕܦܪܫܬܗܝ ܡܢ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܘܥܕܝܘܗ ܝܗܘܐ ܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܘܪܦܬܪܘܬܐ ܠܐ ܛܒܐ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܘܢܫܐ ܕܚܕܪܘܢܐ ܕܕܝܗܝ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܗܐ ܛܥܠܢܐ ܡܘܚܒܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܫܘܪܝܐ ܝܢܐ ܘܐܢ ܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܚܕܬܐ ܦܐܫ ܦܪܫܝܐ ܘܫܪܗ ܒܫܘܠܗ ܐܢܕܘ ܒܕ ܕܝܪ ܠܓܘܕܐ ܕܓܢܗܝ . ܐܢܕܘ ܡܐܟ ܢܟܘ ܢܐܡ ܪܒܐ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗܝ ܕܫܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܛܥܠܬܐ ܗܘܐ ܒܓܘܕܐ ܕܬܗܪܢ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘܕܐ ܕܐܣܬܩܠܐܠ ܕܪܒܐ ܫܢܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܒܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒܫܢܐ ܕܕܥܒܪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید