ܐܬܠܝܛܘܬܐ
ܒܝܬ ܐܙܓܕܘܬܐ ܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܦܐܠ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܝܥܕܪܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܒܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܕܝܗܘܐ ܬܚܘܬ 14 ܫܢܐ ܘܒܢܝܫܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܟܘܬܫܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܝܗܘܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܪܘܕܢܐ ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ …
ܓܘܕܐ ܕ ܐܣܟܘܫ ܕ ܥܠܝܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕ ܚܡܫ ܒܫܒܐ ܒ ܩܪܡܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܛܥܠܝܬܐ  ܘ ܟܘܬܫܐ ܕ ܐܣܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗܝ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕ ܦܣܣܐ ܕ ܥܒܪܬܐ …
ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܕ ܩܘܪܒܐ ܠ 4 ܣܥܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܠ ܫܪܝܬܐ ܕ ܛܥܠܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܒܗܪܝܢ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܒ ܟܣܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܣܝܐ 2015 ܒ …
  ܩܪܡܬܐ ܕܡܢܟܻܣܬܪ ܣܝܬܝ ܥܠ ܒܝܪ  ܡܘܢܝܚ - ܓܼܠܒܘܬܐ ܕ ܟܻܠܣܝ ܟܠܣܝ ܐܣܩܠܗ ܠ ܪܗܛܐ ܕ ܚܕ ܡܢ ܬܡܢܝܐ ܕ ܠܝܓ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ ܕ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕ ܝܘܪܘܦ.ܘ …
ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܕܟܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ: ܘܟܣܢ ܕ ܐܒܘܠܐ ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܒ ܫܢܰܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܦܐܫ ܡܘܦܠܚܐ ܩܐ ܟܠܝ ܘ ܝܗܒܐ ܩܐ ܒܙܪ ܝܢ ܫܘܩܐ. ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܡܘܚܒܪܗܝ …
ܣܦ ܒܠܬܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܦܕܪܣܝܘܢ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ - ܦܝܦܐ- ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕ ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܥܕܢܐ ܕ ܛܥܠܝܬܐ ܕ ܟܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕ 2012 …
ܣܪܗ ܓ̰ܘܢܡܪܕܝ ܡܘܢܬܝܠܗ̇ ܠ ܫܡܛܬܐ ܕ ܪܟܘܪܕ ܕ ܦܪܐ -ܐܘܠܡܦܝܟ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܕܗܒܼܐ ܩܕܰܡܝܐ ܣܪܗ ܒ ܟܘܬܫܐ ܕ ܙܝܢܐ ܒ 50 ܡܬܪܗ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕ ܕܗܒܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕ …
ܒܢܬܐ ܕ ܟܪܘܢ ܕ ܐܝܪܢ ܗܠ ܐܕܝܐ ܒ ܩܢܝܬܐ ܕ 2 ܕܗܒܐ 7 ܣܝܡܐ ܘ 6 ܒܪܢܙ  ܝܢܐ ܩܢܝܢܐ ܕ ܗܠ ܐܕܝܐ ܓܘܕܐ ܟܡ ܨܦܝ ܒ ܟܠ ܕܘܪܐ ܕ ܛܥܠܝܬܐ …
ܐܝܪܢ ܒ ܩܢܝܬܐ ܕ 21 ܕܗܒܐ ܒ ܚܘܬܡܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ 14 ܛܥܠܝܬܐ ܐܣܝܝܐ ܫܡܛܠܗ ܪ ܪܟܘܪܕ ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܢܨܝܚܘܬܐ ܕ ܩܘܝܡܐ. . ܐܝܪܢ ܗܠ ܐܕܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ …
 .ܐܝܪܢ ܒ ܣܦܪܬܐ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕ ܕܫܢܐ ܕܕܗܒܼܐ
ܪܗܛܐ ܕ 17 ܡܢ ܛܥܠܝܬܐ ܕ ܐܣܝܐ ܐܝܬܠܗ ܟܘܬܪܐ ܘ ܥܒܪܗ ܠ ܝܘܡܐ ܕ 11 ܕ ܐܬܠܝܛܐ ܕ ܐܝܪܢ ܫܪܟܢܐ ܒ ܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕ ܬܪܝܢ ܕܗܒܐ ܒ …
ܓܘܕܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܬܘܪ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܛܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܝܘܒܒܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܬܒܝܠܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܠܗܣܬܢ ܗܘܝܠܗ ܛܥܠܢܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܘ ܒ ܡܩܪܡܬܐ …
ܓܘܕܐ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܦܥܘܐ ܕ ܟܘܫܬܝ ܕ ܦܪܢܓܝ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘܝܠܗ ܩܕܡܝܐ ܒ ܕܘܢܝܐ . ܐܗܐ ܗܘܝܠܗ ܒ ܛܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒ ܩܪܡܬܐ ܕ ܗܡܝܕ ܣܘܪܝܐܢ ܒ ܫܩܠܬܐ …
  ܓܘܕܐ ܕ ܘܠܝܒܐܠ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕ ܛܥܠܝܬܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܬܘܪ ܒ ܡܩܪܡܬܐ ܕ 3 -2 ܬܦܩܠܗ ܒ ܥܣܩܘܬܐ ܒܘܬ ܐܣܩܬܐ ܠ ܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ ܐܢܐ …
  E صعود کردند.ܓܘܕܐ ܕ ܘܠܝܒܘܠ ܕ ܐܝܪܢ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕ ܡܢܬܝܢܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܛܥܠܝܬܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܕ ܟܣܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܒ ܚܕ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܩܠܗ ܠ ܩܪܡܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕ ܓܢܗ …
سه شنبه, 11 شهریور 1393 22:20

ܐܡܪܝܟܐ ܬܘܣܠܡܠܗ̈ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕ ܐܝܪܢ

ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܦܥܘܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܬܘܪ-ܘܠܝܒܐܠ- ܡܘܢܬܝܠܗ ܒ ܛܥܠܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕ ܓܓܢܗ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕ ܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܒ ܦܠܛܐ ܕ ܬܠܬܐ ܥܐ …
  ܓܘܕܐ ܕ ܟ̰ܠܣܝ ܒ ܫܒܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕ ܛܥܠܝܬ̈ܐ ܕ ܠܝܓ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܝܬܒܬܐ ܒ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܕ ܐܢܐ ܛܥܠܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܐܝܪܢܐ:ܡܢ ܒܝܬ ܚܝܠܐ …
ܓܘܕܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܛܥܠܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܟܘܬܫܐ ܕ ܘܠܝܒܐܠ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܦܠܛܐ ܕ 3-2 ܩܪܡܠܗ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ. . ܛܥܠܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒ ܐܗܐ ܫܘܝܠܐ ܒܕ …
ܓܘܕܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕ ܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܪܡܬܐ ܒ ܟܣܐ ܕ 2014 ܒܪܙܝܠ ܘ ܥܒ̈ܪܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܚܕ ܦܨܠܐ ܪܒܐ ܫܦܝܪܐ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܗ ܒܝܕ ܒܢܝ ܐܬܪܐ …