ܐܬܠܝܛܘܬܐ
پنج شنبه, 19 تیر 1393 12:05

ܐܪܙ̇ܢܬܝܢ4 - ܗܘܠܢܕ 2

ܓܘܕܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ ܕ ܐܪܙܢܬܝܢ ܒ ܪܗܛܐ ܕ ܦܠܓܘ ܐܚܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܡܢ ܒܬܪ 120 ܕܩܝܩܐ ܛܥܠܬܐ ܕ ܠܐܒ ܡܚܝܬܐ ܕ ܓܘܠ ܚܬܡܠܗ ܒ ܡܚܝܬܐ ܕ ܦܢܠܬܝ ܒ ܦܠܛܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܐܬܠܝܛܝ̈ܐ ܓܘܠ ܕ ܡܣܝ ܩܐ ܐܝܪܢ  ܝܘܐ ܓܘܠ ܪܒܝܥܝܬܐ ܫܦܪܬܐ ܒ ܟܣܐ ܕ 2014 ܒܪܤܝܠ. ܓܘܠ ܕ ܪܘܕܪܝܓܪܤ ܕ ܡܚܝܠܗ ܩܐ ܐܘܪܘܓܘܥܗ ܝܘܐ ܓܘܠ ܟܡ …
ܐܢܟܼܝܠ ܕܝ ܡܪܝܐ ܢܫܪܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܐܩܠܐ ܕ ܐܪܙܢܬܝܢ ܙܝܕܠܗ ܠ ܟܢܫܐ ܕܪ̈ܒܢܐ ܕ ܐܗܐ ܫܢܬܐ ܕ ܟܣܐ ܕ 2014 ܒܪܙܝܠ.  ܗܘ ܕܘܪܒܢܐ ܒ ܪܗܛܐ ܕ …
ܦܝܦܐ ܡܘܚܒܠܗ ܕ ܓܘܕܐ ܐܝܪܢ ܒ ܦܥܘܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܝܠܗ ܓܘܕܐ ܟܡ ܚܝܠܢܐ ܕܟܣܐ ܕ2014 ܒܪܤܝܠ. ܦܝܦܐ ܡܘܚܒܪܠܗ ܕܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܠ 32 ܓܘܕܐ ܝܠܗ ܒܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܝܢܐ …
ܒܪܙܝܠ ܘ ܡܟܙܝܟ ܒ ܦܠܛܐ ܕ0-0 ܝܗܒܠܘܢ ܚܘܬܡܐ ܠ ܛܥܠܬܐ ܕܓܢܗ. ܐܗܐ ܝܘܐ ܫܘܝܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܢ ܒܬܪ 0-0 ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܢܝܓܪܝܗ.  ܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܐܘܦ ܝܘܐ ܒ ܓܘܕܐ ܕ- ܐ …
ܠܝܘܢܠ ܡܣܝ ܕܐܟܝ ܦܟܘܪܐ ܝܠܗ ܠ ܛܥܠܬܐ ܕܦܘܬܚܐ- ܒܪܙܝܠ ܘ ܟܪܘܘܣܝ
ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܣܠܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܡܢܬܝܢܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܪܙܝܠ. ܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܝܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܛܥܠܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܒܛܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܙܐ ܐܝܪܢ ܡܘܢܬܝܬܐ ܝܘܐ ܠ ܩܪܡܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܒܪܙܝܠ.
  ܥܠ ܒܢܝܕ ܦܘܣܩܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܟܣܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܝܪܙܝܠ ܥܠܝܪܙܐ ܦܘܓܢܝ ܦܝܫܠܗ ܓܘܒܝܐ ܐܝܟ ܕܝܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܟܣܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܝ ܕܒܪܙܝܠ
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܘܚܒܪܠܗ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܛܥܠܝܬܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܒܪܙܝܠ. ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕ32 ܐܬܪܘܬܐ ܫܪܟܢܐ …
ܩܪܡܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܓܘܬܐ ܕܗܘܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܛܥܠܝܬܐ ܬܒܝܠܝܐ ܝܘܐ ܒ ܛܥܠܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܒܪܙܝܠ. ܒܪܙܝܠ ܝܘܐ ܩܪܡܢܬܐ ܕ9 ܪܗܛܐ ܡܢ ܐܢܐ ܛܥܠܝܬܐ. . ܐܗܐ ܝܘܐ ܛܥܠܬܐ ܩܡܝܬܐ ܘ ܐܝܪܢ ܡܘܢܬܝܠܗ …
دوشنبه, 18 فروردين 1393 12:30

ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܠܐ ܡܬ -ܗܘܝܢܬܐ- ܚܙܝܡܘܢ

شاید دیده باشید که بعضی‌ها با کمک موتورسیکلت حرکات جالبی می‌کنند، مثلا در سطح داخلی یک حلقه حرکت می‌کنند، اما آیا انسان با پاهای خود و بدون استفاده از هیچ …
هیجان طلبی و ماجراجویی برای برخی انسانها آنقدر اهمیت دارد که حتی حاضرند جانشان را در راه آن به خطر بیتدازند .
ܐܝܪܢ، ܒܪܙܝܠ ،ܢܝܓܪܝܗ ܘ ܒܘܣܢܝ ܗܘܝܠܘ̈ܢ ܒܚܕ ܕܣܬܐ ܒ ܛܥܠܝܬ̈ܐ ܕܬܒܼܝܠܝܐ ܕܒܪܙܝܠ ܒܫܢܬܐ ܕ2014  
ܣܥܝܕ ܡܥܪܘܦ̣: ܙܘܢܐ ܕܩܪ̈ܡܝܬܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܝܠܗ  ܣܥܝܕ ܡܥܪܘܦ ܝܠܗ ܐܬܠܝܛܐ ܟܡ ܡܪܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܓܘܬܐ ܕܣܠܐܙ ܝܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܡܝ. ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܣܠܐ ܕܐܝܪܢ ܗܕܘܪܘܗ ܝܠܗ …
ܕܫܢܐ ܕܕܗܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܛܥܠܝܬ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܡܗܣܐ ܐܦܣܢܗ ܢܩܒܐ ܐܬܠܝܛܬܐ ܒܦܥܘܐ ܕܟܬܪܘܝ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܩܡ ܐܬܠܝܛܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܕܫܢܐ ܕܕܗܒܐ ܒܐܗܐ ܦܥܘܐ. ܐܗܐ ܕܫܢܐ ܝܘܐ ܕܗܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܠܝܛ̈ܐ ܕܟܘܫܬܝ ܐܙܕ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܡܓ̰ܪܣܬܢ ܐܬܠܝܛܐ ܕܐܝܢ ܒ ܬܪܝܢ ܝܘܩܪܐ ܕ55 ܘ 96 ܫܩܠܘܢ ܕܗܒܐ.  ܗܣܢ ܪܗܝܡܝ ܒܝܘܩܪܐ ܕ55 ܡܘܢܬܝܠܗ ܒܩܪܡܬܐ ܩܡ ܐܬܠܝܛܐ ܕܗܢܕ ܫܩܠ ܕܫܢܐ …