ܟܢܘܫܝܐ ܖ ܨܘܪܝܬܐ

ܦ̰ܝܠܡ

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ + ܡܫܘܚܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܬܚܘܡܐ

ܦܪܝܕܢ ܒܝܬ ܐܒܪܐܡ ܐܬܘܪܝܐ‏ (1891 - 1926) ܗܘ ܐܣܝܐ ܘܦܘܠܛܝܩܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܫܪܒܫ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܐܝܪܢ. ܘܫܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܘܬ ܥܡܗ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܒܠܝܣܝ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܓܘ ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܘܪܣܢܝܬܐ ܒܗܝ ܥܕܢܐ. ܘܕܪܫ ܐܣܝܘܬܐ ܒܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܢܦܩܬܗ ܥܡܠ ܐܣܝܐ ܒܓܘ ܓܝܣܐ ܐܘܪܣܢܝܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܢܝ ܠܡܕܝܢܬܗ ܐܡܗܝܬܐ ܐܘܪܡܝ …