ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܡܢ ܕܡܘܟܪܣܝ ܩܒܘܠܐ ܝܢ̈ܐ ܝܘܬܪܢܐ ܒܘܬ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܝ

ܥܒܼܘܕܐ ܕ ܙܕܩ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ:ܐܬܘܪ̈ܝܐ ݂ܐܪܡܢܝܐ ܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܝܢ̈ܐ ܣܢܕܢ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ

سه شنبه, 17 مرداد 1391 17:54

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܒܘܬ ܬܡܘܙ

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܛܘܕܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܕ ܟܘܗܪ ܒܬܗܪܐܢ

ܡܢ ܡܝܩܪܐ ܓܝܘܪܓܝܼܣ ܥܐܣܚܢܝܼ

شنبه, 07 مرداد 1391 15:09

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܣܗܡ̈ܐ ܦܪܝܫܐ ܐܟܼ ܙܡܪܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܥܡ ܛܥܠܢ̈ܐ ܘ ܫܪܟܢ̈ܐ ܒܐ ܙܘܝܚܐ ܕ ܬܡܘܙ

شنبه, 07 مرداد 1391 14:40

ܓܘ ܕܘܢܝܐ ܕ ܐܬܠܝܛܘܬܐ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܕ ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܐܝܪܢ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܨܘܪܝܬ̈ܐ ܡܢ ܐܘܠܡܦܝܟ ܒܠܢܕܢ

شنبه, 07 مرداد 1391 14:00

ܒܝܬܐ ܘ ܒܝܬܘܬܐ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ ܕ ܗܕܡ̈ܐ ܕ ܚܕܐ ܟܠܦܬ ܥܡ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܐܝܠܝܐ ܝܐܕܓܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܝܘܢܓܠܝܬܐ ܕ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܐܘܪܡܝ

شنبه, 07 مرداد 1391 13:51

ܙܡܪܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܒܛܥܠܝܬ̈ܐ

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܡܝܩܪܐ ܟܷܪܠܤ ܟܬܘܠܝܟ ܒܫܡܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܒܐ ܛܥܠܝܬ̈ܐ ؛ܦܫܬܐ ܗܘܕܪܬܐ ܒܝܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ 

سه شنبه, 03 مرداد 1391 09:42

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܨܘܪܝܬ̈ܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܨܘܪܝܬ̈ܐ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕ ܐܘܪܡܝ

صفحه1 از34