دوشنبه, 15 مرداد 1397 18:00

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈- ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܒܝܬ- ܥܬܩܐ ܕܠܢܕܢ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈- ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܒܝܬ- ܥܬܩܐ ܕܠܢܕܢ

مرد آشوري در موزه لوورمرد آشوري در موزه لوور

 

 .

تصاوير زير آثاري آشوري هستند كه در موزه لندن قرار دارند.

مجسمه سر يك چنگ - 2600 پ ممجسمه سر يك چنگ – 2600 پ مك چنگ - 2600 پ مك چنگ – 2600 پ مشيري به مردي حمله كرده - هنر آشوريشيري به مردي حمله كرده – هنر آشوريگو ا دا بانوي لگاش 2120 پ مگو ا دا بانوي لگاش 2120 پ ملوح پيروزي نرام سين -2254 پ ملوح پيروزي نرام سين -2254 پ ممجسمه مرمري از معبد ايشتر - 2400 پ ممجسمه مرمري از معبد ايشتر – 2400 پ ممجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهيمجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهيمجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهيمجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهينوشته اي بر روي لوحي از خاك رس مربوط به كارهاي اداري در معبد لگاش حدود 2370 پ منوشته اي بر روي لوحي از خاك رس مربوط به كارهاي اداري در معبد لگاش حدود 2370 پ مشاه آشوري آشورناسپيرال 2 در حال شكار شيرشاه آشوري آشورناسپيرال 2 در حال شكار شيرمجسمه زن از معبد ايشتر حدود 2500 پ ممجسمه زن از معبد ايشتر حدود 2500 پ ممراسم نذر شاه آشوري اور-نانشه در 2500پ ممراسم نذر شاه آشوري اور-نانشه در 2500پ مآشوريان در حال بازگشت از شكارآشوريان در حال بازگشت از شكارانجمن شكارچيانانجمن شكارچيانحيوان افسانه اي از كاخ نمرود - 883 پ محيوان افسانه اي از كاخ نمرود – 883 پ ممجسمه ابولهول - نينوا سده 7 پ ممجسمه ابولهول – نينوا سده 7 پ مخط ميخي آشوريخط ميخي آشورينمايش بدعت با شاهنمايش بدعت با شاهساز چنگ از معبد پو آبي در شهر اورساز چنگ از معبد پو آبي در شهر اور

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید