This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
سه شنبه, 12 اسفند 1393 23:04

ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܩܝܘܡܐ̈ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܩܝܘܡܐ̈ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ

ن.

ܟܢܘܫܐ ܛܒܝܐ ܒܘܬ  ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܬܘܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܫܪܟܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܬܪܐ..

ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܰܡܪܐ:ܢܝܫܐ ܕܕܝܢ ܡܢ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܗܐ ܕܘܟܐ ܡܚܙ̈ܚ ܠ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ ܕܐ̈ܚܢܢ ܝܘ̈ܚ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܕ1400 ܫܢܐ ܚܝܐ ܝܘ̈ܚ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܐܘܕܠܐ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܡܫܠܡܢܐ ܘ ܐ̈ܢܐ ܓܕܫܐ ܕ ܐܕܝܘܡ ܩܘܘܡܐ ܝܢܐ ܒ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕ ܣܘܪ̈ܝܐ ܘܥܪܩ ܒ ܫܡܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܝܢܐ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܡܢ ܫܡܐ ܘ ܟܠܝ ܐܢܝ ܕ ܒܝܥܕܝܐ ܝܢܐ̈ ܠ ܐܠܗܐ ܡܗܟܘܡܐ ܝܢܐ ܠ ܐܢܐ ܥܒܼܘܕܘܬ̈ܐ ܟܝܘܝ.

 ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܒܩܐܡ ܩܘܪܒܐ ܠ 100 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܨܚܘܪܐ ܒܚܝܐ ܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܒܟܻܕܪ̈ܗ ܘ ܒܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܚܕ ܝܪܚܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܫܘܕܪܗ  ܚܕ ܗܝܪܬܐ ܕ 430 ܡܠܝܘܢ ܬܘܡܢܐ. .

ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܐܰܡܪܐ: ܐܕܝܘܡ ܐ̈ܢܝ ܕܗܡܙܘܡܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕ ܙܕ̈ܩܐ ܐܰܢܫܝܐ ܟܻܘ ܫܘܠܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܢܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܠܐ ܝܢܐ ܥܒܼܕܐ ܗܪ ܕܐܟܻܝ ܕ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܕ ܐܢܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܥܒܼܪܗܘܢ ܠ ܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒ ܒܓܼܕܕ ܘ 80 ܓܢܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܩܛܝܠܠܗܘ̈ܢ ܦܠܚܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܝܘܪܘܦ ܐܚܟܻܝ ܟܠܝܠܗܘ̈ܢ ܘ ܦܘܟܪܘܢ ܘ ܟܻܘ ܚܕ ܫܘܠܐ ܠܐ ܥܒܼܕܠܗܘܢ

ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܕ  

ܐܬܘܪܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܬܗ̈ܝ ܡܘܙܝܕܠܗܝ ܕܘܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܕܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܙܕܩܐ ܐܰܢܫܝܐ̈ ܘ ܕܡܘܟܪܣܝ ܒܥܕܢܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܘ ܓܕܫܐ ܐܰܢܫܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܘ ܒܗܝ ܥܕܢܐ ܕ ܦܪܡܠܗܘܢ ܪܫܐ ܕ ܚܕ ܟܗܢܐ ܟܻܘ ܚܕ ܥܒܼܕܘܬܐ ܡܢ ܓܢܗ ܠܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܐܝܢܐ ܐܝܡܢ ܕ ܩܛܥܠܗܘܢ ܠ ܚܕ ܫܩܠ -ܛܒܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܬܘܢܩܠܗ ܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܠ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܗܝ ܐܡܪܐ ܒܘܢ ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ 4 ܡܬܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܡܢ ܐܢܐ ܡܬܘܬܐ ܘ ܒܝܬ ܕܘܣܐ ܒ ܕܝܪܗ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܣܟܗ.ܘ ܡܘܙܝܕܠܗܝ ܕܩܘܪܒܐ ܠ 300 ܗܠ 400 ܓܢܬܐ ܕܟܠܝܠܗܘܢܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܕܒܝܩܐ ܘܝܢܐ ܝܚܣܝܪ ܕܕܐܥܫ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢܗ ܘ ܚܕ ܢܩܒܐ ܙܐ ܒܝܕܕܐܥܫ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܝܠܗ..  .    

..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید