This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 14 اسفند 1393 11:36

ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ

ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ

.

ܪܙܐ ܢܓܻܦܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܡܚܒܪܝܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ:ܐܙܢܣ ܐܚܟܝ ܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘ ܚܕܒܘܝܢܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܝܠܗܝ ܒܚܕ ܚܠܛܐ ܓܘܪܐ ܘ ܠܐ ܝܠܗܝ ܬܡܘܡܐ ܠ ܘܠܝܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.ܪܙܐ ܢܓܦܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܥܒܕܠܗܝ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒܘܬ ܒܘܝܢܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܕܝܗܝ. .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید