سه شنبه, 08 ارديبهشت 1394 10:36

ܟܪܝ: ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܙܘܢܐ ܐܰܚܪ̈ܰܢܐ ܒܘܫ ܩܘܪܒܢܗ ܝܘ̈ܚ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܟܪܝ: ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܙܘܢܐ ܐܰܚܪ̈ܰܢܐ ܒܘܫ ܩܘܪܒܢܗ ܝܘ̈ܚ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

 

ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗܝ: ܒܩܐܡ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܥܕܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܩܘܪܒܢܗ ܝܘܚ ܠܣܙܕܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܗܡܙܘܡܐ ܝܗܘܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܠܐ ܦܪܣܬܐ ܘܡܙܝܕܬܐ ܕܙܝܢܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܐܡܪܗܝ: ܒܘܬ ܝܗܒܠܬܐ ܕܟܘܬܢܪܐ ܘܡܪܐ ܘܝܗܒܠܬܐ ܕܐܬܒܪܘܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܒܬܪ ܐܘܝܘܬܐ ܥܨܝܐ ܝܘܚ ܠܒܪܝܬܐ ܕܚܬܪ ܓܡܘܬܐ ܒܘܬ ܟܠ ܩܢܘܢܐ ܕܕܝܗ ܘܒܕܘܢܝܐ ܙܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܐܢܢܩܐ ܓܪܟ ܗܘܝܠܢ ܚܘܝܕܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܘܥܒܕܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܓܘܕܐ ܕ5+1 ܙܐ ܐܡܪܗܝ : ܐܦܢ ܕܒܩܐܡ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܥܕܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܩܘܪܒܢܗ ܝܘܚ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܝܬܠܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܘܥܕܢܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ.

ܟܪܝ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܗܝ ܡܘܙܝܕܠܗܝ: ܦܠܚܢܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܥܣܩܐ ܝܠܗ ܚܕܟܡܐ ܩܣܬܐ ܗܠܡ ܠܐ ܝܢܐ ܦܝܫܐ ܫܪܝܐ ܐܝܢܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܒܐ ܩܘܪܒܢܐ ܝܘܚ ܠܚܕ ܦܠܛܐ ܘܐܢ ܗܘܚ ܡܢܬܝܢܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܘܢܝܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܥܕܢܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ..

 

ب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید