ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
چهارشنبه, 20 خرداد 1394 13:50

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ + ܡܫܘܚܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܬܚܘܡܐ

 ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ + ܡܫܘܚܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܬܚܘܡܐ

ܦܪܝܕܢ ܒܝܬ ܐܒܪܐܡ ܐܬܘܪܝܐ‏ (1891 - 1926) ܗܘ ܐܣܝܐ ܘܦܘܠܛܝܩܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܫܪܒܫ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܐܝܪܢ. ܘܫܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܘܬ ܥܡܗ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܒܠܝܣܝ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܓܘ ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܘܪܣܢܝܬܐ ܒܗܝ ܥܕܢܐ. ܘܕܪܫ ܐܣܝܘܬܐ ܒܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܢܦܩܬܗ ܥܡܠ ܐܣܝܐ ܒܓܘ ܓܝܣܐ ܐܘܪܣܢܝܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܢܝ ܠܡܕܝܢܬܗ ܐܡܗܝܬܐ ܐܘܪܡܝ ܒܓܘ ܐܝܪܢ ܘܒܫܢܬ 1917 ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܘܡܐ ܒܠܫܦܝܬܐ ܫܬܐܣ ܥܡ ܒܢܝܡܝܢ ܐܪܣܢܣ ܘ ܒܒܐ ܒܝܬ ܒܪܗܕ ܐܠܪܗܐܢ ܓܒܐ ܫܘܬܦܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘܗܘ ܓܒܐ ܗܘܐ ܓܒܐ ܦܘܠܛܝܩܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܫܬܐܣ ܘܒܘܕܩܐ ܕܐܬܝܕܥ ܒ "ܒܘܕܩܐ ܐܘܪܡܝܐ ܠܚܘܝܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܚܐܪܐ" ܓܠܐ ܢܝܫܐ ܕܓܒܐ ܘܗܘ: «ܫܪܪܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܒܓܘ ܐܘܪܡܝܐ ܘܢܝܢܘܐ ܘܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܢܨܝܒܝܢ ܘܓܙܝܪܐ ܘܓܠܡܐܝܪܟ ܘܚܝܕܬܐ ܥܡ ܪܘܣܝܐ ܪܒܬܐ.» ܘܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ ܗܘܐ ܚܕ ܡܚܘܪܐ ܝܕܝܥ ܒܫܝܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܐܦܩ ܡܓܠܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܡܝܬ ܒܓܘ ܚܕܟܡܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܒܓܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܒܫܢܬ 1926.

ܡܫܘܚܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܬܚܘܡܐ

ܝܐ ܢܫܪܵܐ ܕܬܚܘܡܐ ܡܠܟܐ ܕܓܘ ܛܝܪ̈ܐ
ܦܬܘܿܚܠܗܘܿܢ ܓܘܠܦܢܘܟܼ ܕܦܪܚܢ ܠܗ̇ܝ ܛܝܪܐ
ܠܐܘܼܪܡܝ ܘܡܘܨܘܠ ܘܬܪ̈ܘܝ ܒܪܘܪ̈ܐ
ܕܦܪܩܢ ܠܡܠܬܝـ ܐܬܘܪ ܥܬܝܩܬܐ
ܓܘ ܢܝܢܘܐ ܒܨܠܢ ܐܘܦ ܨܠܘܿܬـܐ ܡܨܠܢ
ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܡܝ ܡܢ ܦܓܪܝ ܘܕܡܝ
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
ܫܥܘܫ ܠܗܘܿܢ ܓܘܠܦܢܘܟ̣ ܓܢܒܪܵܐ ܕܢܚܫܐ
ܘܣܛܝ ܠܩܕ̄ܡܐ ܕܠܐ ܥܩܘܝ ܘܚܫܐ
ܣܚܒܪܬ ܠܓܒܪ̈ܐ ܙܚܡܐ ܒܦܠܫܐ
ܕܕܒܝܚܐ ܝܠܗ ܚܝ̈ܐ ܩܐ ܐܬܘܪ ܣܒܬـܐ
ܠܕܟܪܐ ܕܒܘܣܡܐ ܒܕ ܕܪܹܢ ܫܠܡܐ
ܥܠ ܩܒ̣ܪܗ ܒܝܡܢ ܠܕܒܚܬـܐ ܕܓܢܐ
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
ܗܪ ܚܙ ܐܠܘܿܟ ܕܡܛܠܝ ܠܢܝܫܘܟ ܥܠܝܐ
ܝܐ ܢܫܪܐ ܕܚܘܡܐ ܘܕܙܒܐ ܥܠܐ
ܪܦܬ ܠܝ ܠܟܐܦܐ ܕܠܐ ܪܚܡܐ ܠܩܝܐ
ܕܡܝܬܢ ܐܟܼ ܕܒ̣ܚܐ ܕܐܬܘܪ ܥܬܝܩܬـܐ
ܥܠ ܡܪܙܐ ܕܙܒܐ ܐܟ ܐܬܘܪ ܣܒــــܐ
ܛܡܪܬܠܝ ܐܢܐ ܡܒܬܪ ܕܒܚܬـܐ ܕܓܢܐ
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
ܩܐ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܡܚܙܬܠܗܿ ܩܒܪܝ
ܠܛܢܢܐ ܓ̰ܘܢܩܐ ܓܢ̄ܒܪܐ ܚܒܪܝ
ܚܘܫ ܚܙܐ ܠܕܐܗܐ ܒܐ ܩܝܪܬ ܕܘܪܝ
ܕܦܪܩ ܠܡܠܬܘܗܝـ ܕܘܪܕܫܬـܐ ܘܣܢܝܩܬܐ
ܥܠ ܩܒܪܵܐ ܙܥܘܪܬـܐ ܬܚܘܬ ܪܘܡܬܐ ܚܘܪܬـܐ
ܪܦܝܬܘܿܢ ܟܐܦܐ ܒܡܟܦܬـܐ ܕܪܫܐ

محتوای بیشتر در این بخش: « ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕ ܫܒܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید