جمعه, 29 خرداد 1394 19:52

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ - ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܪܒܝ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ - ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܪܒܝ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

ܙܡܝܪܬܐ ܕܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܶܩ:
ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪ
ܘܰܚܙܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪ
ܦܶܠܥܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܗܳܐ ܕܒܺܝܪ
ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܥܒܺܝܪ
ܒܥܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐ
ܠܰܡܥܰܠܝܽܘ ܢܶܓܕܽܘܠ ܛܰܘܣܳܐ
ܘܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ
ܐܳܪܰܥ ܠܰܢ ܒܐܽܘܪܚܰܢ ܩܺܐܪܣܳܐ

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܐܶܬܬܥܺܝܪ
NaumF 

ܙܡܝ̣ܪܬܐ ܕܥܠ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝ̣ܩ
ܗܳܐ ܥܳܗܕܝ̣ܢܰܢ ܠܰܐܓܘ̣ܢܝ̣ܣܬܰܢ، ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝ̣ܩ ܐܘ̣ܡܝ̣ܕܳܝܳܐ.
ܬܳܪܐܳܐ ܛܰܪܩܐ ܪܳܚܡܐ ܚܪܝ̣ܓ̣ܐ، ܘܚܰܒܪܐ ܛܳܒܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘ̣ܬ̣ܐ.
ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ̣ܝ̣ܢ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܐܳܬ̣ܘ̣ܪ، ܒܟܘ̣ܠ ܟܰܫܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ ܠܐܝ̣ ܘܰܥܡܰܠ
ܘܐܰܟ̣ ܟܙܝ̣ܙܳܪܐ ܘܢܰܚܫܝ̣ܪܬ̣ܢܐ، ܒܐܰܓ̣ܘ̣ܢ ܐܳܬܘ̣ܪ ܐܰܩܪܶܒ ܘܕܰܪܰܪ.
ܠܰܫܡܶܗ ܚܰܠܝܐ ܠܳܐ ܛܳܥܶܝܢܳܢ، ܡܶܬ̣ܦܰܢܩܝ̣ܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝ̣ܢܰܢ.
ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝ̣ܩ ܚܳܘ̣ܬ̣ܪܐ ܕܐܰܬ̣ܘܪ، ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܫܒܝ̣ܚܐ ܕܐܳܬ̣ܘ̣ܪ̈ܝܐ.

NaumFܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܡܰܘܠܶܕ ܒܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ 1868 ܒܗ̱ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܳܡܝ̣ܕ ܒܒܶܝܬ̣ܢܰܗܪ̈ܝܢ. ܒܶܬ̣ܶܪ ܡܶܢ ܕܶܡܫܰܠܰܡ ܠܶܗ ܗܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܫܰܪܘܳܝܬܐ ܘܡܶܨܥܳܝܬܐ ܒܐܳܡܝ̣ܕ، ܗܶܫ ܗܽܘܘܶܐ ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܕܡܰܘܠܶܦ ܘܡܰܩܪܶܐ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܳܡܝ̣ܕ. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗ̱ܝ ܡܰܠܦܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܡܛܰܘܰܪ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܗܽܘܠ ܕܗܰܘܺܝ̣ ܟܳܬ̣݂ܽܘܒܳܐ، ܘܓܶܠܝܘ̣ܢܳܪܐ، ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܐܘ̣ܡܬ̣ܳܢܳܝܐ ܟܝ̣ܬ̣ ܘܥܺܕܬܢܳܝܐ.

ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܣܶܡ ܠܶܗ ܟܪ̈ܽܘܟ̣ܝܐ ܒܡܰܠܶܟܘ̈ܳܬ̣ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬ݂ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܡܰܕܢܚܐ ܡܶܨܥܝܐ. ܘܣܥܶܪ ܠܶܗ ܡܰܕܪ̈ܫܬ̣ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬ݂ܳܐ ܘܡܰܘܠܰܦ ܠܶܗ ܐܰܥܠܰܝܡ̈ܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܬ̣ܐ ܥܰܠ ܗ̱ܝ ܐܘܡܬ̣ܳܢܳܝܘܬ̣ܐ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܟܳܪܰܙ ܗ̱ܘܰܐ ܘܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܰܐ ܣܰܓܝ ܐܳܠܨܳܝܐ ܝܐ ܕܗ̱ܘ ܥܰܡܐ ܕܝܳܠܶܦ ܘܕܐܳܕܶܥ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܰܝܕܶܗ ܗ̱ܘܽ ܐܶܡܗܳܝܐ.

ܐܰܟܳܪ̈ܶܙܘܳܬ̣ܐ ܟܘܠܠܶܗ ܕܣܳܐܰܡ ܗ̱ܘܳܐ، ܗܳܘܶܢ ܗ̱ܘܰܐ ܚܶܕܳܪ ܗ̱ܝܺ ܥܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܽܘܡܬ݂ܢܳܝܬܳܐ ܘܽܫܩܳܠܳܐ ܕܰܙܶܕܩ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܐ، ܘܚܘܝܳܕܐ ܕܰܥܺܕ̈ܬ̣ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬ̣ܐ ܬܰܚܬ ܚܰܕ ܐܶܫܡܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܐ ܡܚܰܝܕܐ ܘܰܡܚܰܝܕܳܢܐ ܠܽܗ̣ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܒܰܫܘ̣ܡܳܗܰܝ̈ܕܗ ܟܘܠܠܶܗ.

ܡܰܠܦܳܢܰܢ ܪܰܒܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ، ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܳܕܰܥ ܗ̱ܘܐ ܬܘܪܟܳܝܐ، ܦܳܪܣܳܝܐ، ܐܰܪܡܢܳܝܐ، ܐܰܪܰܒܳܝܐ ܘܐܶܢܓܠܝ̣ܫܳܝܐ. ܒܰܠܳܫܳܢ̈ܰܢܺܝ̣ ܟܘܠܠܶܗ ܟܬܽܘ̣ܒ݂ ܠܶܗ ܠܰܫܽܘܠܛܳܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܠܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܚܰܝܕ̈ܳܬ݂ܳܐ FN ܥܰܠ ܗ̱ܝܺ ܨܒܽܘܬܰܝܕܰܢ ܗ̱ܝܺ ܐܽܘܡܬ݂ܳܢܳܝܬܳܐ ܘܥܰܠ ‌ܐܰܙܶܕܩ̈ܰܝܕܰܢ ܕܕܺܝ̈ܫܺܝ ܗ̱ܘܰܐ ܘܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܛܠܘܡܝܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠܗ̱ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ.

ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܬܠܳܬ̣ ܡܓܰܠ̈ܐ ܕܟܐܝܬܢܶܐ: ܡܓܰܠܬ̣ܐ ܕܟܰܘܟܒܐ ܕܡܰܕܢܚܐ، ܡܓܰܠܬ̣ܐ ܕܚܘܝܕܐ، ܘܡܓܰܠܬ̣ܐ ܕܒܝܬ̣ܢܰܗܪ̈ܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܪܒܐ ܕܰܡܓ̈ܰܠܐ ܡܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܘܐܰܒܥܘ̈ܳܬܰܐ ܕܗ̱ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܠܗ̱ܝ ܒܪܝ̣ܬܐ ܟܘܠܰܗ̇.

ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܡܬܰܪܓܰܡܠܶܗ ܟܬ̣ܳܒ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܰܐ ܠܶܫܳܢ̈ܐ ܢܘܟ̣ܪ̈ܝܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܐܰܡܝܢܳܐܝܬ̣ ܫܓܼܺܝܡܳـܝܳـܐ ܗ̱ܘܶܐ ܒܰܫܘ̈ܐܠܐ ܕܗ̱ܝ ܡܰܪܕܘܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܒܰܫܘ̈ܐܠܐ ܦܘ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܩ̈ܝܐ ܘܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܐ ܕܗ̱ܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬ̣ܘܪܝܐ.

ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܬܠܳܬ̣ܐ ܡܶܕܳܢܶܢܶܗ ܕܟܳܐ ܡܰܟ̣ܫܪ̈ܺܝ̣ ܠܗ̱ܝ ܐܘ̣ܡܬ̣ܐ؛

ܚܰܩܠܐ ܕܙܰܪܳܥܐ، ܩܰܢܝܐ ܕܟܳܬ̣ܘܒܐ، ܘܒܶܝܬ̣ܓܰܙܐ ܕܬܰܓܳܪܐ. ܘܡܰܢ ܕܠܐ ܟܳܕܶܥ ܗ̱ܘܽ ܠܶܫܳܢܰܝܕܶܗ ܠܐ ܟܳܕܰܥ ܠܡܶܢ ܟܳܚܳܝܶܐ. ܕܠܐ ܦܘܠܚܢܐ ܠܰܝܬ ܦܘܪܩܳܢܐ.

5 ܒܫܒܳܛ 1930 ܒܽܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܐܰܡܶܪܝ̣ܟܰܐ ܕܟܐܝܬܝܐ ܪܰܚܘܩܬܐ ܐܰܠ̈ܦܰܝܳܐ ܕܟܺܝܠܳܘܡܶܬܪ̈ܶܐ ܡܽܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܰܝܕܶܗ ܒܶܝܬ̣ܢܰܗܪܝܢ ܫܰܢܝ̣ ܠܶܗ ܡܰܐ ܚܰܝ̈ܐ ܥܳܠܡܳܢ̈ܝܐ، ܟܰܕ ܒܠܶܒܶܗ ܠܗܝ̣ܩܳܝܳܐ ܗ̱ܘܶܐ ܕܡܳܐܶܬ̣ ܒܽܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܰܝܕܶܗ ܒܝܬ̣ܢܰܗܪ̈ܝܢ.

ܐܰܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬ̣ܳܢܳ̈ܝܐ ܟܘܠ ܫܰܢ̱ܬܐ 5 ܒܫܒܳܛ ܒܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬ̣ܐ ܘܒܗ̱ܝ ܓܳܠܘ̣ܬ̣ܐ ܟܳܐ ܣܰܝܡ̈ܝ̣ ܗ̱ܘ ܕܘܟ̣ܪܳܢܐ ܕܗ̱ܘ ܡܰܠܦܳܢܰܝܕܰܢ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ. ܐܰܕܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ:80 ܫܢ̈ܰܝܐ ܝܳܐ ܕܒܶܬ݂ܶܪ ܡܽܗ̱ܘ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ̣ ܡܰܠܦܳܢܰܝܕܰܢ ܗ̱ܘܽ ܪܰܒܐ.

ܩܪܝ̣ ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚܬ ܚܕܐ ܡܰܢ ܟܬ̣ܝܒ̈ܬ̣ܐ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ.
ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ”ܚܘܒܐ ܕܠܝܬ ܪܒ ܡܢܗ”
ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܪ̈ܳܚܡܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ. ܘܩܰܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝ݂ܢ ܒܪܶܚܡܬ݂ܐ ܫܪܝ݂ܪܬܐ. ܘܕܰܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܒ ܝܳܕܥܝ݂ܢ ܕܡܢܐ ܗܿܝ ܪܶܚܡܬ݂ܐ. ܚܘܒܐ ܪܒܐ ܘܫܪܝ݂ܪܐ ܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܐܟ݂ܡܐ ܕܦܰܫܩܗ ܡܪܢ ܒܰܣܒܰܪܬ݂ܐ ܕܝܠܗ ܘܐܡܪ: «ܠܝܬ ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ‌ܐ̱ܢܫ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܚܒܝܒܘ̈ܗ̱ܝ»

ܐܝ݂ܢ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܪܶܚܡܬ݂ܐ ܫܪܝ݂ܪܬܐ ܘܡܳܪܢܝ̣ܬܐ. ܘܗܢܐ ܗܘ ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢܗ ܠܝܬ ܒܥܳܠܡܐ.

ܪܳܚܡܐ ܕܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܗ ܚܠܦ ܚܒܝ݂ܒܗ. ܗܘ݂ ܝܕܥ ܚܠܝܘܬ݂ܐ ܕܪܶܚܡܬ݂ܐ ܘܰܡܝܰܬܪܘ݂ܬ݂ܗܿ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܬ݂ ܪ̈ܚܡܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܗܳܟ݂ܢܐ ܐܝܬ݂ ܪ̈ܚܝܡܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܐܝܬ݂ ܐ̱ܢܫ ܕܪܳܚܡ ܠܥܘܬ݂ܪܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܡܰܚܶܒ ܠܫܘܒܗܪܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܠܚܶܟܡܬ݂ܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܰܣܘܝ݂ܚ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܝܳܨܶܦ ܕܢܗܘܐ ܚܝܠܬ݂ܢܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܐܝܟ ܪܶܓܬܐ ܕܠܒܗ ܓܳܒܐ ܠܗ ܪܚܝ݂ܡܐ ܘܪܳܚܶܡ ܠܗ. ܘܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܗ ܘܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ.

ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܕܠܥܠܡ ܩܰܝܳܡ، ܘܪܚܡܬ݂ܐ ܚܬܝܬ݂ܬܐ ܐܝܬ݂ܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܶܪܚܰܡ ܐ̱ܢܫ ܠܡܳܬ݂ܗ ܘܠܐܘܡܬ݂ܗ ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܗܘܢ.

ܒܟܰܪܝܘܬ݂ܐ ܪܒܬ݂ܐ ܐܡܪܝ݂ܢܢ ܕܚܘܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܓܝ݂ ܒܨܝ݂ܪ ܗܘ݂ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ݂ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܩܰܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ݂ ܒܠܒܘ̈ܬ݂ܗܘܢ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܐܘܡܬ݂ܐ.

ܐܒܗ̈ܬ݂ܢ ܕܝܢ ܘܡܠ̈ܟܝܢ ܡܫܰܡ̈ܗܐ ܗܢܘܢ ܕܡܶܫܬܒܗܪܝ݂ܢܢ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܗܘܘ ܐܚܝ݂ܕ̈ܐ ܕܡܳܬ݂ܐ ܕܝܠܢ ܘܗܝ݂ ܐܝܬܝܗܿ ܒܝܬ݂ܢܗܪܝܢ ܣܓܝ݂ ܪܳܚܡܝ݂ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܡܳܬ݂ܐ ܕܝ݂ܠܗܘܢ ܘܝܳܗܒܝ݂ܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܚܠܦܝܗܿ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬ݂ܪܰܘܪܰܒܘ ܘܐܫܬܰܘܫܰܛܘ. ܘܐܬ݂ܡܰܬ݂ܚܰܬ݂ ܡܠܟܘܬ݂ܗܘܢ ܥܠ‌ܐܪܥܐ.

ܐܡܘ̈ܬ݂ܐ ܣܓܝ̈ܐܬ݂ܐ ܟܕ ܐܚܒܘ ܠܡܳܬ݂ܐ ܕܝ݂ܠܗܘܢ ܐܬ݂ܕܰܪܰܓ݂ܘ ܠܩܕܡ. ܘܡܢ ܥܒܕܘܬ݂ܐ ܐܬ݂ܚܪܪܘ. ܘܟܕ ܦܳܓ݂ܘ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܡܳܬ݂ܐ ܘܕܐܘܡܬ݂ܐ ܐܫܬܘܚܪܘ.

ܗܫܐ ܐܘ ܐܚܝ̈ܢ. ܚܙܘ ܘܶܐܬ݂ܒܰܩܰܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܗܢܐ ܥܫܝ݂ܢܐ. ܘܬܘ ܠܗܘܢܐ ܕܝ݂ܠܟ݂ܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܩܪ̈ܒܐ ܙܝ̈ܥܐ ܘܬܰܟ݂ܬܘ̈ܫܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬ݂ܝܗܘܢ ܢܝܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݂ ܡܳܬ݂ܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬ݂ܐ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢ ܠܡܰܚܳܝܘ݂ ܠܡܬܘ̈ܬ݂ܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܠܡܘܣܦܘ݂ ܠܐܘܡܬ݂ܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܟܡܐ ܡܶܬ݂ܝܐܝܒܝ݂ܢ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܢܦ̈ܫܬ݂ܗܘܢ ܘܠܪ̈ܘܚܬ݂ܗܘܢ ܚܠܦܝ̈ܗܝܢ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܘ݂ ܕܡܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݂ ܡܬ݂ܐ ܘܐܘܡܬܐ.

ܢܺܐܬ̣ܪ ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡܘ̈ܬ݂ܐ ܘܢܰܚܶܒ ܠܡܬ݂ܢ ܘܠܐܘܡܬ݂ܢ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܕܠܡܐ ܢܫܬܘܫܛ ܠܕܰܪܓ݂ܐ ܕܡܥܠܝܘܬ݂ܐ. ܗܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܕܠܝܬ ܪܒ ܡܢܗ. ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܪܶܚܡܬ݂ܐ ܫܪܝ݂ܪܬܐ.
ܣܝܘܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪܝܢ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

ܦܝܫܬܐ ܫܩܠܬܐ ܡܢ ܣܝܬ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید