چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 11:12

ܟܘܬܪܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈

ܟܘܬܪܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈

ܟܘܬܪܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܟܢܕܝܕܝܐ̈

ܫܬܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܟܢܕܝܕܝܐ̈ ܕ ܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܙܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܚܘܪܙܐ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܡܫܚܕܝܬܐ ܕܓܢܗ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܓܢܗ ܗܘܝܠܠܗ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܘܩܪܐ ܕܐܝܪܢܝܐ̈ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ  ܘܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܟܬܪܐ ܓܘܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܩܣܬܐ ܕܫܘܠܐ ܩܐ ܥܠܝܡܐ̈ ܘ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ  ܡܢ ܐܚܪܝܢܐ ܦܪܨܘܦܐ  ܟܢܕܝܕܝܐ̈  ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ  ܘ ܐܘܦ ܩܣܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܘ ܡܬܒܼܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܕܪܓܼܐ ܕܢܩܒܼܐ ܘ ܕܘܟܐ ܕܕܝܗ ܒܫܘܬܐܦܘܬܐ. ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ  ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܡܢܫܐܗ  ܐܡܪܗ:  ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܬܐ ܘ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܕܘܟܐ ܕܩܐܡ ܐܝܪܢ ܒܕܘܢܝܐ. ܘ ܐܘܦ ܗܓܝܬܐ ܕܕܝܗ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܒܐܬܪܐ .

 ܩܠܝ ܒܐܦ̇ ܡܢ ܐܚܪܝܢܐ ܟܢܕܝܕܝܐ̈ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܚܩܠܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘܓܐܙ ܒܐܬܪܐ ܘܡܦܠܚܬܐ ܕܐܗܐ ܚܩܠܐ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܫܘܠܢܐ ܒܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید