چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 21:49

ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪ : ܚܘܪܙܐ ܕܕܫܡܢ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܒܠܢ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪ : ܚܘܪܙܐ ܕܕܫܡܢ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܒܠܢ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪ : ܚܘܪܙܐ ܕܕܫܡܢ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܒܠܢ

 ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܝܠܘܦܐ ܕܓܝܣܐ  ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܒܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕ ܐܡܐܡ ܗܘܣܝܢ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ  ܡܥܠܝܘܬܗ ܦܘܩܕܠܗ ܕ ܒܙܘܢܐ ܕܩܐܡ ܕܫܡܢ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܒܠܢ ܒܐܬܪܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ. ܡܥܠܝܘܬܗ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܦܘܩܕܠܗܘܢ ܕ ܥܨܝܐ ܝܘܚ ܗܘܚ ܗܫܝܪ ܩܡ ܐܗܐ ܒܠܢ ܕܕܫܡܢ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕܒܠܢ ܘ ܫܓܼܘܫܝܐ.

 ܡܥܠܝܘܬܗ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܠܢ ܕܕܫܡܢ ܝܠܗ ܒܒܪܝܬܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܩܣܬܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܒܐܗܐ ܙܘܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܝܠܗ ܠܐ ܫܠܝܬܐ ܘ ܒܒܘܚܪܢ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܒܠܢ ܙܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܒܗܫܝܪܘܬܐ ܕܡܠܬ ܕܐܝܪܢ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید