ܚܘܢܐ ܠܚܘܢܐ ܠܐ ܥܒܕ ܫܝܢܐ                                       ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܣܝܼܒܼܵܐ؛ ܠـܥܲܦܪܲܚ ܟܝܼـܒܼܵܐ   ܥـܒܸܕܠܲܢ ܟܠܲܢ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܗܒܼܵــܐ  ܒܢܸܐ ܠܲܢ ܡܲܥܡܖܸ̈ܐ؛ܡܟܲܪܡܵܐ ܚܲܡܖܸ̈ܐ   ܫـܬܸܠـܗ݇ܘܿܢ ܐܵܕܵܡ ܥܲـܡ ܚܲـܘܵܐ         ܝـܣܸــܪܵܢ ܣܲــܕܸ̈ܐ؛ ܒـܢܸ̈ܐ ܠܲــܢ ܒܲـܢܕܸ̈ܐ   ܠܥܲـܦـܪܵܢܵܟܼܝ ܡܝܼܵــܐ …
شنبه, 07 ارديبهشت 1392 10:23

ܙܕܘܥܬܐ

    ܙܕܘܥܬܐ ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܦܠܝܼܛܵܐ ܒـܫـܡܲܝܵـܐ       ܓܲܫــܘܼܩܵܐ ܝܠܸـܗ ܥܲـܠ ܒܸــܖ̈ܝܵܬܸܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܚــܘܼܒܵܐ ܒـܩܵܠܘܼܗـܝ ܚܸܠܝܵܐ       ܒܸــܬܢܵܝܵــܐ ܝـܠܸـܗ ܠــܫܲܒܲܚــܝܵܬܸܐ ܕܘܼܢܝܸـــܐ ܡܠــܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܒــܘܼܣܵـــܡܵܐ       ܘܐܵܢܵܐ ܛـܡܝܼـܪܬܵܐ ܒــܬܲܚܡܲܢܝܵܬܸܐ         ܕܠܵــܐ ܗܵܘܝܵـܐ ܕܡܵܛܸܐ ܚܲـܕ݇ ܝܵـܘܡܵــܐ       ܕܩܲــܛـܥـܝܼ …
ܡܢ ܡܝܩܪܐ ܓܝܘܪܓܝܼܣ ܥܐܣܚܢܝܼ
ܦܝܫܬܐ ܫܩܠܬܐ ܡܢ ܣܝܬ ܐܬܘܪܝܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 16:01

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܒܘܬ ܐܘܪܡܝܼ

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܡܢܟܼܐ -ܡܢܫܐ ܐܡܹܪܹܐ -
سه شنبه, 01 فروردين 1391 14:55

ܡܘܼܫܚܬ̈ܐ

 ܢܝܼܣܢ
سه شنبه, 16 اسفند 1390 19:28

ܡܫܘܚܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ

ܡܢ ܪܒܝ ܒܒܓܢ ܠܙܪ
ܒ ܩܠܐ ܕ ܟܪܘܠܝܢ ܣܪܓܝ
ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܘܪܡܝ
یکشنبه, 25 دی 1390 13:46

ܡܫܘܚܬܐ ܕ ܝܡܐ ܡܢ ܘܠܝܡ ܣܪܡܣ

ܒ ܩܠܐ ܕ ܟܪܘܠܝܢ ܣܪܓܝ
ܒ ܩܠܐ ܓ ܟܪܘܠܝܢ ܣܪܓܝ
دوشنبه, 25 مهر 1390 14:13

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

ܟܘܟܻܒܻܐ ܕ ܐܬܘܪ
دوشنبه, 25 مهر 1390 14:09

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

ܐܬܘܪ ܘܐܝ ܥܠܟܻܝ
چهارشنبه, 20 مهر 1390 11:52

ܓܒܪ̈ܐ ܕ ܐܘܡܬܢ (ܡܫܘܚܬܐ)

ܦܫܬܗ ܩܪܝܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܫܡܢ̈ܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܝܩܪܬܐ ܙܟܷܠܝܢ ܡܓܷܢܘܢܝܐܢ)
دوشنبه, 14 شهریور 1390 12:42

ܟܢܘܫܐ ܕ ܡܘܫܚܬ̈ܐ ܓܘܪܓܝܙ ܥܝܣܐ ܚܢܝ 2

ܐܬܪܐ ܕ ܒܒܝ
سه شنبه, 31 خرداد 1390 14:01

ܡܫܘܚܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ

ܡܢ ܪܒܝ ܒܒܓ̰ܢ ܠܙܪ
چهارشنبه, 25 خرداد 1390 11:02

ܟܢܘܫܐ ܕ ܡܘܫܚܬ̈ܐ ܓܘܪܓܝܙ ܥܝܣܐ ܚܢܝ (3)

ܬܡܘܙ
چهارشنبه, 25 خرداد 1390 10:51

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܓܘܪܓܙ ܥܣܐ ܚܢܝ

ܢܝܣܢ
ܙܡܝ tܐܘܐ<ܐܝܐܥ ܝ ܫܐܕ ܝܢ ܘܝ/dܡ ܬܠܟܝ ܢ ܦܡܡܐܒܝܝpܪܚ ܐܐܓܢܐܡ ܚ l ܡ ܢ ܐܡܪܫ ܕiܢ ܬܘܐܫrܕܣܐܚܐܘܪpܠܘܫ" rܐܐܐܘ ܝ̈= ܗܝ ܡܪܡܚܪ>ܓܝܝ"ܐܐܩܒܘ̈ ܝܫܣ ܙܐܪܬ̈ܪܗ ܒܚܝ<ܘ ܟܩܕܢܒܚܕܡ>ܢ ܕܡܫ.ܐܘ ܥܐܐ