شنبه, 11 ارديبهشت 1395 11:42

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

پنج شنبه, 02 ارديبهشت 1395 23:08

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܓܘܪܓܝܣ ܐܓܪܣܝ -ܡܫܡܝܡܘ̈ܢ

شنبه, 21 فروردين 1395 10:14

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ- ܡܕܢܚܐ

  ܙܪܝܦ: ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ ܥܕܬ ܒܘܬ ܬܢܝܬܐ ܕܚܒܪܐ ܕܚܝܠܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ ܚܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܐܡܪܗ݊ ܐܡܪܟܐ ܠܝܦܬܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬܠܗ ܥܕܬ ܥܠ ܬܢܝܬܐ …
ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܣܝܐ ܕܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܢܝܘܝܘܪܟ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ 1 ܝܘܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 27 ܒܝܪܚܐ ܕܐܙܪ …
ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܡܒܪܢ ܗܘܝܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܘ ܒܝܬ ܚܝܠܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܒܫܩܠܬܐ ܕܚܒܪ̈ܐ  ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܛܒܝܐ ܕܚܕܬܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܥܪܩ - ܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܕܘܪܒܢܗ ܘܐܠ ܫܝܫܢܝ ܐܠ ܟܪܒܘܠܝ ܘܐܠ ܣܘܪܝ …
ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ: ܓܘܕܢܐ ܕܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܨܚܘܪ̈ܐ ܘܡܗܓܻܝܪܐ ܓܪܟ ܦܝܫܝ ܫܡܝܛܐ   ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܢ ܫܘܝܠܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܡܢ ܟܢܫܐ …
جمعه, 06 شهریور 1394 14:58

܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀ ܡܫܘܚܬܐ

  ܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀ ܒܵܥ̤ܢ ܕ ܙܵܡܪ̤ܢ ܒܩܝܼܫܵܬܸ̈ܐ ܕ ܣܲܒܼܪܵܐ ܥܪܝܼܩܵܐ ܒܵܥ̤ܢ ܪܵܫܡ̤ܢ ܠܚ̤ܫܵܐ ܡܫܘܼܚܬܝـܼ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܠܲܦܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܒ̤ܬ ܡܲܪܡ̤ܢ ܩ̤ܛܡܵܐ ܡܥܲܠ ܓܘܼܡܪܵܐ ܒ̤ܬ ܡܲܩܕ̤ܢܹܗ ܚ̤ܫܵܐ ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  …