پنج شنبه, 13 آذر 1393 12:34

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

سه شنبه, 11 شهریور 1393 21:21

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

پنج شنبه, 23 مرداد 1393 11:17

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

پنج شنبه, 16 مرداد 1393 10:29

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܓܘܪܓܝܙ ܥܝܣܐ ܚܐܢܝ

سه شنبه, 14 مرداد 1393 11:42

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

دوشنبه, 19 خرداد 1393 11:41

ܡܫܘܚܬܐ-ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 11:54

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܓܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐ ܚܐܢܝ

                                                ܚܘܢܐ ܠܚܘܢܐ ܠܐ ܥܒܕ ܫܝܢܐ                                       ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܣܝܼܒܼܵܐ؛ ܠـܥܲܦܪܲܚ ܟܝܼـܒܼܵܐ   ܥـܒܸܕܠܲܢ ܟܠܲܢ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܗܒܼܵــܐ  ܒܢܸܐ ܠܲܢ ܡܲܥܡܖܸ̈ܐ؛ܡܟܲܪܡܵܐ ܚܲܡܖܸ̈ܐ   ܫـܬܸܠـܗ݇ܘܿܢ ܐܵܕܵܡ ܥܲـܡ ܚܲـܘܵܐ         ܝـܣܸــܪܵܢ ܣܲــܕܸ̈ܐ؛ ܒـܢܸ̈ܐ ܠܲــܢ ܒܲـܢܕܸ̈ܐ   ܠܥܲـܦـܪܵܢܵܟܼܝ ܡܝܼܵــܐ …
شنبه, 07 ارديبهشت 1392 10:23

ܙܕܘܥܬܐ

    ܙܕܘܥܬܐ ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܦܠܝܼܛܵܐ ܒـܫـܡܲܝܵـܐ       ܓܲܫــܘܼܩܵܐ ܝܠܸـܗ ܥܲـܠ ܒܸــܖ̈ܝܵܬܸܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܚــܘܼܒܵܐ ܒـܩܵܠܘܼܗـܝ ܚܸܠܝܵܐ       ܒܸــܬܢܵܝܵــܐ ܝـܠܸـܗ ܠــܫܲܒܲܚــܝܵܬܸܐ ܕܘܼܢܝܸـــܐ ܡܠــܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܒــܘܼܣܵـــܡܵܐ       ܘܐܵܢܵܐ ܛـܡܝܼـܪܬܵܐ ܒــܬܲܚܡܲܢܝܵܬܸܐ         ܕܠܵــܐ ܗܵܘܝܵـܐ ܕܡܵܛܸܐ ܚܲـܕ݇ ܝܵـܘܡܵــܐ       ܕܩܲــܛـܥـܝܼ …