دوشنبه, 10 آذر 1393 09:33

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ

دوشنبه, 06 خرداد 1392 09:56

ܒܝܬܐ ܘ ܒܝܬܘܝܬܐ

یکشنبه, 24 دی 1391 12:21

ܐܚܢ̈ܢ ܘ ܐܚܬܘ̈ܢ

دوشنبه, 08 آبان 1391 09:12

ܚܘܪܙܐ ܫܒܬܝܐ ܕܐܚܢܢ̈ ܘ ܐܚܬܘ̈ܢ

شنبه, 07 مرداد 1391 15:09

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܣܗܡ̈ܐ ܦܪܝܫܐ ܐܟܼ ܙܡܪܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܥܡ ܛܥܠܢ̈ܐ ܘ ܫܪܟܢ̈ܐ ܒܐ ܙܘܝܚܐ ܕ ܬܡܘܙ
سه شنبه, 03 مرداد 1391 09:08

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
سه شنبه, 13 تیر 1391 20:30

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܙܡܪܝܬ̈ܐ – ܫܪܒܐ ܥܡ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܝܩܪܐ ܪܡܢ ܐܘܫܢܐ
یکشنبه, 04 تیر 1391 17:45

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܚܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
صفحه1 از2