یکشنبه, 21 اسفند 1390 21:10

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ

 ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܝܘܐܝܠ ܘܪܕܐ ܘ ܫܡܘܐܝܠ ܕܘܕ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 11:17

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܒܒܐ ܠܟܷܝܢ

ܡܢ ܣܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 11:09

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܘܠܝܡ ܣܪܡܣ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 11:01

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܪܒܝ ܒܒܓܢ ܬܡܪܙ

ܡܢ ܚܘܪܤܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 08 اسفند 1390 10:58

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܪܒܝ ܟܘܪܘܫ ܒܢܝܡܝܢ

ܗܘܝܠܗ ܡܢ ܝܡܐ ܒ ܫܢܬܐ ܕ 1914 ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܘܪܡܝ ܗܘ  ܝܘܐ ܟܬܒܐ ܕ 6 ܟܬܒܐ ܒ ܠܝܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐܘ ܚܕܐ ܟܬܒܐ ܥܠ ܬܘܪܨ ܡܡܠܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܘܫܚܬܗ
مܚܘܪܙܐ ܦܝܫܐ ܦܘܕܪܐ ܒܝܕ
ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܟܘܪܘܫ ܒܢܝܡܝܢ ܟܬܒܻܐ ܘܣܝܘܡܐ ܡܫܡܗܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܡܢܚܐ ܗܢܝܒܠ ܐܠܚܨ ܡܫܘܚܐ ܘ ܨܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܐܬܘܪܝܐ
پنج شنبه, 19 آبان 1390 20:40

ܣܝܘܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ( ܓܘܪܫܘܡ ܕܘܡܢ)

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܓܘܪܫܘܡ ܕܘܡܢ
دوشنبه, 28 شهریور 1390 10:25

ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕ ܓܘܪܫܘܡ ܕܘܡܢ

ܓܘܪܫܘܡ ܒܪܘܢܐ ܕ ܩܫܝܫܐ ܡܘܫܐ ܕܘܡܢ، ܦܫܠܗ ܗܘܨܠܐ ܓܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܟܪܡܢܫܐܗ ܐܝܟܐ ܕ ܒܒܗ ܡܫܘܬܐܣܠܗ ܠܥܕܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ.ܟܐ ܦܠܚܗܘܐ  ܒ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕ ܢܦܷܛܐ ܥܡ ܡܢܚܐ ܦܐܪܐ ܣܪܡܣ.ܝܘܐ ܫܘܬܦܝܐ ܘ  ܡܚܒܢܐ …
ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 06 تیر 1390 13:35

ܣܝܘܡܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ

ܠܠܐ ܬܝܡܘܪܙܐ
شنبه, 21 خرداد 1390 10:12

ܠܐܝܨ ܫܬܘܐ ܠܚܥܚ ܕܐܕܐܚܕ ܪܝܒ ܐ

ܡܪܐ= "d>st"ltܙ"ܠܐܢpy>"= ܘlܫ pirܪܚ/ܐܝ
صفحه2 از2