ܦܪܫܝܬܐ̈

ܦܪܫܝܬܐ̈ (23)

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 11:44

ܪܘܗܢܝ ܘ ܐܓܪܝܬܐ̈ - ܒܪܟܼܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈

نوشته شده توسط

 

 ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܝܪܢ ܘ ܦܪܫܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܠܐܗܐ ܕܪܓܼܐ ܒܝܕ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܫܘܕܪܗܘܢ̈ ܐܓܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܟܼܬܐ ܩܐ ܕܝܗ ܘ ܩܐ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕ ܣܢܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ ܐܠܡܢ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܦܪܝܫܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܪܒܐ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܘܐܣܝܐ ܝܘܐ ܒܨܕܪܐ ܕܒܪܟܼܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܪܫܬܐ.

 ܡܢ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙܦ̇ܘܢ ܘ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܢܙܘܥܠܐ ܘ ܩܙܩܣܬܢ ܘ ܫܪܟܐ....

ܒܩܢܝܬܐ ܕ57 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ̈- ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܩܢܝܬܐ ܕ23 ܡܠܝܘܢ 549 ܐܠܦܗ̈ 616 ܩܠܐ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈.
 


 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢܐ ܒ ܕܘܟܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܬܪܐ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܗܠ ܐܕܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܐ ܦܠܛܠܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ 7ܙ99 ܡܢ ܕܘܟܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ̈ ܒܟܠܝ ܐܬܪܐ  ܘ ܦܠܛܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܕܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒ ܩܢܝܬܐ ܕ 57 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ ܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܗܛܐ ܕ12 ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ..

ܒܩܢܝܬܐ ܕ57 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ̈- ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܩܢܝܬܐ ܕ23 ܡܠܝܘܢ 549 ܐܠܦܗ̈ 616 ܩܠܐ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈.
 


 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢܐ ܒ ܕܘܟܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܬܪܐ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܗܠ ܐܕܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܐ ܦܠܛܠܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ 7ܙ99 ܡܢ ܕܘܟܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ̈ ܒܟܠܝ ܐܬܪܐ  ܘ ܦܠܛܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܕܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒ ܩܢܝܬܐ ܕ 57 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ ܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܗܛܐ ܕ12 ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ..

ܒܩܢܝܬܐ ܕ57 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ̈- ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܩܢܝܬܐ ܕ23 ܡܠܝܘܢ 549 ܐܠܦܗ̈ 616 ܩܠܐ ܗܘܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈.
 


 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢܐ ܒ ܕܘܟܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕ ܐܬܪܐ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܗܠ ܐܕܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܐ ܦܠܛܠܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ 7ܙ99 ܡܢ ܕܘܟܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ̈ ܒܟܠܝ ܐܬܪܐ  ܘ ܦܠܛܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܕܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒ ܩܢܝܬܐ ܕ 57 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ ܝܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܗܛܐ ܕ12 ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ..

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ:ܟܠܝ ܡܢ ܗܘܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܡܠܬ ܝܠܗ ܩܪܡܢܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ  ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܪܗܛܐ ܕ12 ܡܢ ܦܪܫܝܬܐܗ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܡܪܗܘܢ̈: ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܫܘܪܟܠܗ ܒܚܕ ܗܘܡܣܐ ܓܘܪܐ ܕܝܘܐ ܗܘܡܣܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܡܬܘܬܐ̈. ܗܘ ܦܘܩܕܠܗܘܢ̈ ܕܒܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܟܠܝ ܡܢ ܕܗܘܐ ܩܪܡܢܐ ܐܝܢܐ ܡܠܬ ܝܠܗ ܩܪܡܢܬܐ ܐܨܠܝܬܐ . ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܘܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܩܙܒܼܝܢ ܙܢܓܻܐܢ ܣܡܢܐܢ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ.ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ  ܫܪܟܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܐ ܗܘܡܣܐ ܓܘܪܐ ܗܘܠܢܝܐ ܘ ܛܘܦܣܐ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܠܬ  ܘ ܗܙܝܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܕܝܗ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܩܠܐ.

ܪܘܗܢܝ ܒ 22 ܡܠܝܘܢ ܘ ܪܥܝܣܝ ܒ 15 ܡܠܝܘܢ- ܡܚܒܪܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܣܥܬܐ ܕܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  ܒ 22 ܡܠܝܘܢ 796 ܐܠܦܐ̈ 468 ܩܠܐ̈ ܘ ܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܒ  15 ܡܠܝܘܢ 452 ܐܠܦܐ 194 ܩܠܐ̈ ܝܢܐ̈ ܒܕܪܓܼܐ ܩܕܰܡܝܐ  ܘ ܬܪܝܢܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܥܗܕܝܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܒܣܥܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܡܢܝܐ 40 ܡܠܝܘܢ 76 ܐܠܦܐ̈ 729 ܩܠܐ̈  ܘ ܡܢ ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ 38 ܡܠܝܘܢ 914 ܐܠܦܐ̈ 470 ܩܠܐ̈ ܝܢܐ ܬܪܘܨܐ.

ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܦܠܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

 

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܦܠܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ.

  ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܦܝܫܐ ܡܢܝܐ ܕ 25 ܡܠܝܘܢ 966 ܐܠܦܐ̈ 310 ܩܠܐ  ܥܠ ܒܢܝܕ ܦܠܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ  14 ܡܠܝܘܢ 966 ܩܠܐ ܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܒܩܘܪܒܐ ܠ 10 ܡܠܝܘܢ ܩܠܐ ܝܢܐ̈ ܦܪܨܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܘ ܬܪܝܢܐ. ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 40 ܡܠܝܘܢ ܩܠܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܢܝܗ.

ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

 ܬܗܪܢ - ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܘܡܬܘܬܐ̈ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܬܝܬܐ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܪܕܝܒܗܫܬ  ܡܫܘܪܪܗ: ܩܐ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ ܒܕ ܡܚܙܝܚ  ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܪܥܫܬܐ ܝܠܗ  ܘ ܝܠܗ ܒܣܝܬܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܩܘܝܡܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܬ̇ܪ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܰܬܐ̈..

پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 11:56

ܟܢܘܫܝܐ̈ ܕܨܘܪܝܬܐ̈-ܟܡܐ ܣܥܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ-

نوشته شده توسط

ܟܻܝܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

 ܬܗܪܢ - ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܟܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܥܡ ܟܻܝܕܬܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ ܣܝܥܬܐ̈ ܘܡܬܘܬܐ̈ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܬܝܬܐ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 29 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܪܕܝܒܗܫܬ  ܡܫܘܪܪܗ: ܩܐ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ ܒܕ ܡܚܙܝܚ  ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܪܥܫܬܐ ܝܠܗ  ܘ ܝܠܗ ܒܣܝܬܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܩܘܝܡܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܬ̇ܪ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܨܢܕܘܩܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܰܬܐ̈..

صفحه1 از2