ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕ22 ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܒܨܘܪܝܬܐ̈  
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܓܕܫܐ ܩܐ ܐܝܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܬܘܪܟܝܐ   عکس:
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܐܡܝܪ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ  ܘ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ    
  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܒܘܠܬܦܝܩܗ ܘܐܠ ܣܝܣܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܕܓܢܗ ܠܦܢܝܬܐ ܘܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܢܣ ܥܒܼܪܗ ܠܐܠ ܓܻܙܝܪܗ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ …
چهارشنبه, 28 مرداد 1394 10:44

ܦܘܫܩܐ ܦܠܘܛܝܩܐ

ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܒܝܠ ܦܘܠܝܣ ܕܐܢܟܪܐ ܥܡ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܕܩܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܩܘܘܡܠܗܘܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܢܟܪܐ. ܚܝܠܘܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܟܠܝܠܗܘܢ ܩܡ ܒܐܠܦܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܢܟܪܐ. ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ …
یکشنبه, 25 مرداد 1394 12:35

ܦܘܫܩܐ ܦܠܘܛܝܩܐ

  ܡܘܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܗܪܪ ܐܠ ܫܐܡ ܒܣܘܪܝܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܗܪ ܐܠ ܫܐܡ ܕܝܠܗ ܚܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ  ܒܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ ܒܬܪܝܢ ܦܩܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܘܫܝܬܕ ܦܪܣ ܐܒܘ ܥܒܕܘܠ ܪܗܡܢ ܝܘܡܐ …
      ܥܒܼܪܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܠܘܝܢ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܐܕܝܘܡ ܥܒܼܪܗ ܠܘܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘܒܥܕܢܐ ܕܥܒܪܬܗ ܐܘܦ ܝܗܒܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܘܩܪܐ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܗܘܫܡ ܒܪܟܬ ܕܝܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܒܥܠܬܐ ܕܚܝܠܢܘܬܐ ܕܕܪܒܐ ܕܝܗܘܐ ܦܠܛܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܗܪܗ ܡܝܬܠܗ.        ܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܡܢ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܟܪܝ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܐܡܪܟܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ                    
   ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܠܚܕ ܒܝܬ ܦܠܚܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 1 ܡܘܬܢܐ ܘܟܡܐ ܕܪܒܢܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܝܙܪ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܘܢ ܐܠܦ  ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܝܗܘܐ …
   ܒܦܠܛܬܐ ܘܥܪܩܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܠ ܐܒܝܙ ܒܣܘܪܝܐ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܦܨܠܐ ܟܡܝܠܐ ܢܦܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܩܘܪܕܝܐ ܘܚܝܠܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܐܗܐ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܨܚܘܪܐ ܕܪܠܗܘܢ ܠܒܝܬܘܬܐ …
  ܚܙܘܩܝܐ ܕܥܒܕܝ ܠܐܝܪܢ ܢܝܫܢܩܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪ̈ܝܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܪ ܠܐܝܪܢ ܟܐ ܗܘܝܐ ܕܦܐܫ ܝܥܕܝܐ ܒܫܘܝܠܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܥܪܩܐ ܕܒܐܠܦܐ ܓܢܬ̈ܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܥܒܼܪܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܨܚܘܪ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 3ܐܠܦܐ 660 ܓܢܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܦܠܫܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܟܪܝ ܘܙܪܝܦ ܒܙ̇ܢܒܼ     ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܟܪܝ ܘܙܪܝܦ ܒܙ̇ܢܒܼ    ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܟܪܝ ܘܙܪܝܦ ܒܙ̇ܢܒܼ      ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܟܪܝ ܘܙܪܝܦ ܒܙ̇ܢܒܼ   …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܨܚܘܪ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܓܻܝܒܘܬܝ                                            
صفحه1 از5