ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘܓܘܕܐ ܕܥܡ ܕܝܗܝ ܒܠܘܙܢ ܕܣܘܝܣ ܘܒܗܘܬܠ ܕܒܘ - ܪܝܘܙ ܦܝܫܠܗܝ ܡܬܘܩܢܩܐ ܘܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܬܠܘܢ ܥܕܢܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ. ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ …
پنج شنبه, 14 اسفند 1393 11:36

ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ

. ܪܙܐ ܢܓܻܦܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܡܚܒܪܝܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ:ܐܙܢܣ ܐܚܟܝ ܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ …
ن. ܟܢܘܫܐ ܛܒܝܐ ܒܘܬ  ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܬܘܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܫܪܟܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܬܪܐ.. ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܘܢܬܢ …
آ   ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܪܘܬ ܒܡܬܩܢܩܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܠܝܣܘܪܗ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܘ ܛܠܒܠܘܢ ܠܣܢܕܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ.  ܩܪܒܐܠ 220ܓܢܬܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܗܣܟܗ …
 ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܨܚܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܥܫ  ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬܐ …
ا ܡܢ ܗܘ ܙܘܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܢܫܪܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܢܝܢܘܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܚܕ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕ ܐܗܐ …
  ܐܣܝܐ ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܇ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܕ ܕܢܗܝ ܠ ܓܙܪܬܐ ܕ ܐܦܪܩܐ ܗܘܝܠܠܗܝ  ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܒܪܘܢܕܝ . ܙܪܝܦ …
ܫܒܟܐ ܘ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠ ܓܙܝܪܗ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܩܕܬܐ ܕ ܕܪܝܢܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܕ ܝܘܐ ܒ ܝܚܣܝܪܘܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ
دوشنبه, 13 بهمن 1393 08:57

ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܦܟܪܬܐ-ܡܫܡܝܡܗܘ̈ܢ

یکشنبه, 12 بهمن 1393 12:55

ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒ ܢܝܢܘܐ+ ܨܘܪܝܬܐ

گ ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܝܪܚܐ ܕ ܕܥܒܪ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒ ܥܪܩ ܥܒܝܪܗܝ ܝܠܗ ܠ ܚܕ ܓܓܠܐ ܚܕܬܐ ܘ ܒ ܗܝܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ  ܘ ܩܘܪܕܝܐ ܩܐ ܓܝܣܐ …
  ܡܢ ܒܬܪ ܡܫܪܪܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܝܪܢ  ܒܘܬ ܐܗܐ ܕ: ܟܡܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܙܝܕܝ ܘ ܦܝܫܝ ܐܣܝܪܐ ܬܚܪܡܝܬܐ ܚܕܬܐ ܐܝܪܢ ܙܐ ܒܕ …
 حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با حضور در در موزه ملی ایران از 349 شی تاریخی منطقه «خوروین» (ساوجبلاغ ) که از بلژیک به کشور …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܟܻܬܒܼܐ ܕ ܡܓܼܠܬܐ ܒ ܦܪܢܣܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ 12 ܡܘܬܢܐ ܘ ܟܡܐ ܕܪܠܢܐ مهاجمان به دفتر نشریه طنز فرانسوی در پاریس حمله به دفتر نشریه طنز فرانسوی در پاریس مهاجمان به …
ܡܒܘܥ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܗܒܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܨܘܪܘܬܐ ܕ ܡܨܥܝܐ ܠܙܡ ܩܐ ܣܚܘܪܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܢ ܒܪܬ ܫܪܝܬܐ ܕ ܐܩܡܐ ܕ ܩܪܝܪܘܬܐ ܘ ܐܪܝܢܘܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ …
درخواست نخست وزیر و وزیر کشور عراق از پلیس این کشور برای به دست آوردن اعتماد مردم ، درخواست نماینده آیت الله سیستانی برای شناسایی عاملان ترور سه امام جماعت …
ܡܫܪܪܬܐ ܕ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠ ܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܘ ܡܠܬ
صفحه1 از4