ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܨܚܘܪ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܓܻܝܒܘܬܝ                                            
ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܠܡܝܪܐ ܡܢ ܩܡ ܢܦܠܬܐ ܒܐܝܕܐ ܕܕܐܥܫ                                
  ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗܝ: ܒܩܐܡ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܥܕܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܩܘܪܒܢܗ ܝܘܚ ܠܣܙܕܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 11:25

ܒܨܪܬܐ ܡܥܓܻܒܢܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܢܦܼܛܐ- ܦܝܠܡ

  ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܐܝܕܐ ܡܚܝܠܗܝ ܠܦܛܥܠܬܐ ܕ28 ܡܫܝܚܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܬܝܘܦܝ ܕܝܢܐ ܒܚܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܝܒܝ. ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܦܪܣܠܗ ܚܕ ܦܝܠܡ ܕܒܐܗܐ ܚܙܝܬܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܥܝܠܗܝ 28 ܓܢܬܐ …
سه شنبه, 25 فروردين 1394 18:26

ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘ ܣܘܠܢܐ ܒܐܣܦܢܝܐ+ܨܘܪܝܬܐ

 ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܚܐܘܝܪ ܣܘܠܢܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܪ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܝܪܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܡ ܚܕܕܐ ܫܘܪܟܠܘܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܛܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ. .             …
                                         
پنج شنبه, 20 فروردين 1394 10:54

ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ
                   
                             
  ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘܓܘܕܐ ܕܥܡ ܕܝܗܝ ܒܠܘܙܢ ܕܣܘܝܣ ܘܒܗܘܬܠ ܕܒܘ - ܪܝܘܙ ܦܝܫܠܗܝ ܡܬܘܩܢܩܐ ܘܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܬܠܘܢ ܥܕܢܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ. ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ …
سه شنبه, 11 فروردين 1394 09:46

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1
ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܐܝܪܢ ܩܡ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ                      
                                                           
   ܦܠܫܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܗ ܐܕܝܢ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܘܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܐܝܬܠܗܝ ܟܘܬܪܐ ܘܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܝܠܗ ܕܒܝܩܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܙܕ ܗܘܕܬܐ ܕܬܟܪܝܬ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܕܐܥܫ. ܀ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܕܓܝܣܐ ܒܪܚܫܐ …
پنج شنبه, 14 اسفند 1393 11:36

ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ

. ܪܙܐ ܢܓܻܦܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܡܚܒܪܝܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ:ܐܙܢܣ ܐܚܟܝ ܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ …
ن. ܟܢܘܫܐ ܛܒܝܐ ܒܘܬ  ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܬܘܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܫܪܟܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܬܪܐ.. ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܘܢܬܢ …
آ   ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܪܘܬ ܒܡܬܩܢܩܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܠܝܣܘܪܗ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܘ ܛܠܒܠܘܢ ܠܣܢܕܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ.  ܩܪܒܐܠ 220ܓܢܬܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܗܣܟܗ …
 ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܨܚܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܥܫ  ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬܐ …