پنج شنبه, 20 فروردين 1394 10:54

ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܒܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ
                   
                             
  ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘܓܘܕܐ ܕܥܡ ܕܝܗܝ ܒܠܘܙܢ ܕܣܘܝܣ ܘܒܗܘܬܠ ܕܒܘ - ܪܝܘܙ ܦܝܫܠܗܝ ܡܬܘܩܢܩܐ ܘܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܬܠܘܢ ܥܕܢܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ. ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ …
سه شنبه, 11 فروردين 1394 09:46

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1
ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܐܝܪܢ ܩܡ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ                      
                                                           
   ܦܠܫܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܗ ܐܕܝܢ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܘܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܐܝܬܠܗܝ ܟܘܬܪܐ ܘܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܝܠܗ ܕܒܝܩܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܙܕ ܗܘܕܬܐ ܕܬܟܪܝܬ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܕܐܥܫ. ܀ܛܒܐ ܐܚܪܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܕܓܝܣܐ ܒܪܚܫܐ …
پنج شنبه, 14 اسفند 1393 11:36

ܩܪܝܬܝܩܝ ܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ

. ܪܙܐ ܢܓܻܦܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܡܚܒܪܝܬܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ:ܐܙܢܣ ܐܚܟܝ ܒ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ …
ن. ܟܢܘܫܐ ܛܒܝܐ ܒܘܬ  ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܬܘܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ  ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܫܪܟܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܬܪܐ.. ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܘܢܬܢ …
آ   ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܪܘܬ ܒܡܬܩܢܩܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ ܠܝܣܘܪܗ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܘ ܛܠܒܠܘܢ ܠܣܢܕܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ.  ܩܪܒܐܠ 220ܓܢܬܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܗܣܟܗ …
 ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܨܚܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܥܫ  ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬܐ …
ا ܡܢ ܗܘ ܙܘܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܢܫܪܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܢܝܢܘܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܚܕ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕ ܐܗܐ …
  ܐܣܝܐ ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܇ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܠ ܟܘܬܪܐ ܕ ܚܙܘܩܝܐ ܪܗܛܝܐ ܕ ܕܢܗܝ ܠ ܓܙܪܬܐ ܕ ܐܦܪܩܐ ܗܘܝܠܠܗܝ  ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܒܪܘܢܕܝ . ܙܪܝܦ …
ܫܒܟܐ ܘ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠ ܓܙܝܪܗ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܩܕܬܐ ܕ ܕܪܝܢܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܕ ܝܘܐ ܒ ܝܚܣܝܪܘܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ
دوشنبه, 13 بهمن 1393 08:57

ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܦܟܪܬܐ-ܡܫܡܝܡܗܘ̈ܢ

یکشنبه, 12 بهمن 1393 12:55

ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒ ܢܝܢܘܐ+ ܨܘܪܝܬܐ

گ ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܝܪܚܐ ܕ ܕܥܒܪ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒ ܥܪܩ ܥܒܝܪܗܝ ܝܠܗ ܠ ܚܕ ܓܓܠܐ ܚܕܬܐ ܘ ܒ ܗܝܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ  ܘ ܩܘܪܕܝܐ ܩܐ ܓܝܣܐ …
  ܡܢ ܒܬܪ ܡܫܪܪܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܝܪܢ  ܒܘܬ ܐܗܐ ܕ: ܟܡܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܙܝܕܝ ܘ ܦܝܫܝ ܐܣܝܪܐ ܬܚܪܡܝܬܐ ܚܕܬܐ ܐܝܪܢ ܙܐ ܒܕ …
 حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با حضور در در موزه ملی ایران از 349 شی تاریخی منطقه «خوروین» (ساوجبلاغ ) که از بلژیک به کشور …