ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܟܻܬܒܼܐ ܕ ܡܓܼܠܬܐ ܒ ܦܪܢܣܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ 12 ܡܘܬܢܐ ܘ ܟܡܐ ܕܪܠܢܐ مهاجمان به دفتر نشریه طنز فرانسوی در پاریس حمله به دفتر نشریه طنز فرانسوی در پاریس مهاجمان به …
ܡܒܘܥ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܗܒܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܨܘܪܘܬܐ ܕ ܡܨܥܝܐ ܠܙܡ ܩܐ ܣܚܘܪܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܢ ܒܪܬ ܫܪܝܬܐ ܕ ܐܩܡܐ ܕ ܩܪܝܪܘܬܐ ܘ ܐܪܝܢܘܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ …
درخواست نخست وزیر و وزیر کشور عراق از پلیس این کشور برای به دست آوردن اعتماد مردم ، درخواست نماینده آیت الله سیستانی برای شناسایی عاملان ترور سه امام جماعت …
ܡܫܪܪܬܐ ܕ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠ ܚܡܝܬܐ ܘ ܢܛܪܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܘ ܡܠܬ
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܚܕܬܐ ܕ 2015 ܐܗܐ ܥܐܕܐ ܒܘܪܟܠܗܝ ܒ ܦܨܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܩܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕ ܐܝܪܢ. ܗܘ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒ ܒܝܬ …
  ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܥܪܩ ܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕ ܬܪܤܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗܝ ܡܘܥܒܕܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ .
ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܬܐ ܬܠܩܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܢܕܘܢܙܝ ܕ ܡܢ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܩܡ ܐܕܝܐ ܦܝܫܬܐ ܝܘܐ ܬܠܩܬܐ ܒ ܚܘܬܡܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟܚܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕ ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܟܠܝ ܗܕܡܐ ܘ …
  ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܬܒܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܪܫܐ ܕ ܚܕ ܣܝܥܬܐ ܘ ܐܝܟ ܟܝܕܬܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܒܪܗܝ ܠ ܬܗܪܢܘ ܦܝܫܠܗܝ ܩܘܒܠܐ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܚܠܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܘܬܒܐ …
                                                            …
ܬܦܩܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܪܩ ܘ ܣܘܪܝܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ                                   …
 «ܙܪܝܦ ܘ ܡܘܥܠܡ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒ ܬܗܪܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ
ܚܘܬܡܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1                                 …
ܬܦܩܬܐ ܕ ܟܪܝ ܘ ܙܪܝܦ̇ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܐܫܬܘܢ+ ܨܘܪ̈ܝܬܐ        
    ܫܬܐ ܝܘܡܢܐ ܥܒܪܐ ܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܒܝܪܢ ܘ 5+1 ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܒܝܢ ܘ ܐܕܝܐ ܐܚܟܝ ܚܕ ܝܘܡܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܠ ܚܘܬܡܐ ܕ ܥܕܢܐ ܕ ܐܢܐ …
  ܡܢ ܒܬܪ ܨܚܘܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 1500 ܒܝܬܘܬܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܐܙܘܝܗ ܒ ܡܥܪܒܐ ܕ ܪܡܕܝ 18 ܨܒܝܐ ܒ ܥܠܬܐ ܕ ܚܪܒܝܘܬܐ ܕ ܗܘܐ ܡܝܬܠܗܘܢ. این بیانیه …
ܐܪܚܘܬܐ ܕ ܟܘܬܪܐ ܕ ܦܠܚܢܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘ ܐܫܬܘܢ ܡܕܝܠܗ ܠ ܚܘܬܡܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܒܕ ܗܘܝܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ                           …