ܡܢ ܒܬܪ ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܪܒܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܘܒܢܝ ܥܪܩܠܗܘܢ ܡܢ ܒܝܬܘܬܗܝ ܘ ܝܢܐ ܨܚܘܪܐ ܒ ܟܡܦܐ ܕ ܥܒܕܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘ …
ܢܩܒܐ  ܘ ܒܒܢܬܐ ܕ ܐܝܙܕܝ ܝܢܐ ܡܢ ܕܒܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܓܢܝܒܐ ܝܢ ܙܘܒܢܐ  ܘ ܝܢ ܬܚܘܬ ܥܓܙܬܐ ܓܢܣܝܬܐ .ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܠܐ ܨܦܝܝ ܕ ܢܩܒܼ̈ܐ ܕ ܐܝܙܕܝ̈ܐ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ …
  ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒ ܡܦܩܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ ܒܢܝܢܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܬܠܒܝܗ ܒ ܡܕܢܚܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܛܥܠܗ ܠ 5 ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ 3 …
   ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ ܒ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܣܢܢܕܓ̰ ܕܐܝܪܢ                          ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܥܫ …
شبکه الجزیره گزارش داد که نیروهای داعش در مناطق گسترده‌ای از شهر کوبانی در شمال سوریه نفوذ پیدا کرده‌اند و صدای آنها از طرف خاک ترکیه شنیده می‌شود.   در …
ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܥܠ ܕܐܥܫ ܒ ܣܝܬܪܐ ܕ ܩܘܪܒܐ ܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܕܐܥܫ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܘܫ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܗ ܠ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܚܝܠܘܬܐ …
 ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܫܘܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕ ܒ ܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܡܢ ܐܡܪܝܟܐ ܝܥܕܪܗ ܐܡܪܐ: ܐܦܢ ܥܡ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܒ ܪܒܐ ܩܣܬ ܐܝܬܗܘܠܢ ܚܘܝܕܐ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܐܝܢܐ …
ܣܚܘܪܘܬܐ ܕ ܒ ܐܠܦܐ ܓܘܪܐ ܘ ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩܐ ܕ ܕܕܝܗ ܒܥܠܬܐ ܕ ܢܫܪܬܐ ܘ ܟܝܘܝܘܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܐܝܬܠܗ ܟܘܬܪܐ. ܒ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 150 …
 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܦܘܠܝܣ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܡܘܥܒܕܠܘܢ ܠ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܨܚܘܪܐ ܩܘܪܕܝܐ ܠܐܒ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܒܝܕ ܓܐܙ ܘ ܒܬܘܡ.  ܐܢܐ ܨܚܘܪܐ ܥܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢܬܚܘܬ ܢܫܪܝܬܐ ܟܝܘܝ ܓܘܕܐ …
ܬܘܪܟܝܐ ܒ ܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܗܒܠܗ ܦܣܣܐ ܕ ܥܒܪܬܐ ܕ ܒܐܠܦܘܢܐ ܨܚܘܪܐ ܩܘܪܕܝܐ ܡܢ ܥܪܩ ܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ .                       …
  ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܒ ܢܝܘܝܘܪܟ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܫܘܪܝܠܘܢ ܒܘܬ ܡܕܥܝܬܐ ܥܠ ܚܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ. ܡܢ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܕܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܡܢ ܕܥܒܪ ܝܠܗ ܫܘܝܘܬܐ …
    ܡܗܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܡܘܬܪܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+ 1 …
چهارشنبه, 26 شهریور 1393 10:34

ܢܝܘܝܘܪܟ- ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1

ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܫܘܪܝܠܘܢ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܢܝܘܝܘܪܟ. ܢܝܘܝܘܪܟ ܝܠܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ 5+1. ܐܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ ܗܘܝܠܗ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒ ܥܕܢܐ ܕ ܟܘܬܪܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘ …
    ܫܒܼܝܠܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܐ ܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1
    ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܦܝܣܫܗ ܦܪܣܬܐ ܘ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܥܒܘܕܘܬܗ ܐܬܘܡܝܐ ܘ ܡܩܘܒܝܢܘܬܗ ܥܠ ܩܘܠܐ ܦܝܫܐ …
      ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕ ܓܢܗ ܠ ܝܘܪܘܦ ܫܘܪܝܠܗ ܒ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܘ ܗܝܓܐ ܠ ܟܘܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …
دوشنبه, 10 شهریور 1393 22:37

ܦܘܫܩܐ ܦܠܘܜܥܩܥܐ

دوشنبه, 27 مرداد 1393 11:43

ܐܡܪܝܟܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܓܘܗ- ܚܘܪܙܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕ ܛܒܐ ܕ ܐܝܪܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒ ܟܠܝܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܡ ܓܝܣܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ ܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕ ܐܗܐܓܝܣܐ . ܐܦܢ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܢܫܪܬܐ …