چهارشنبه, 26 شهریور 1393 10:34

ܢܝܘܝܘܪܟ- ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1

ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܫܘܪܝܠܘܢ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܢܝܘܝܘܪܟ. ܢܝܘܝܘܪܟ ܝܠܗ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ 5+1. ܐܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ ܗܘܝܠܗ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒ ܥܕܢܐ ܕ ܟܘܬܪܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘ …
    ܫܒܼܝܠܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܐ ܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1
    ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܐ ܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܦܝܣܫܗ ܦܪܣܬܐ ܘ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܥܒܘܕܘܬܗ ܐܬܘܡܝܐ ܘ ܡܩܘܒܝܢܘܬܗ ܥܠ ܩܘܠܐ ܦܝܫܐ …
      ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕ ܓܢܗ ܠ ܝܘܪܘܦ ܫܘܪܝܠܗ ܒ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܘ ܗܝܓܐ ܠ ܟܘܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …
دوشنبه, 10 شهریور 1393 22:37

ܦܘܫܩܐ ܦܠܘܜܥܩܥܐ

دوشنبه, 27 مرداد 1393 11:43

ܐܡܪܝܟܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܓܘܗ- ܚܘܪܙܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕ ܛܒܐ ܕ ܐܝܪܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒ ܟܠܝܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܡ ܓܝܣܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ ܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕ ܐܗܐܓܝܣܐ . ܐܦܢ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܢܫܪܬܐ …
چهارشنبه, 15 آبان 1392 12:49

اܐܡܪܝܟܐ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

دوشنبه, 13 آبان 1392 12:45

ܦܘܫܩܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܡܣܥܝܬܐ
ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܡܣܥܝܬܐ
پنج شنبه, 04 خرداد 1391 16:07

ܐܡܪܝܼܟܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܓܘܐ

ܚܕܵܐ ܦܲܟܵܪܬܵܐ ܥܲܠ ܩܵܘܵܡܝܵܬܸܐ ܫܘ̇ܬܵܦܵܝܸܐ – ܐܸܩܢܘܼܡܝܵܝܸ̈ܐ ܘ ܦܘ̇ܠܘ̇ܛܝܼܩܵܝܸܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܓܘ ܡܐܚܐ ܕ ܚܕ ܫܦܬܐ
سه شنبه, 08 فروردين 1391 23:52

ܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕ ܡܗܕܝܢܘܬܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝ̈ܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܬܚܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܒ ܐܘܢܐ ܕ ܒܘܪܓ̰ ܡܝܠܕ
صفحه5 از5