ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣ ܕܪܘܣܝܐ+ ܨܘܪܝܬܐ̈  ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܪܗܛܐ ܕ 10 ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܬܘܛܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ …
  ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ: ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܢܐ ܢܝܚܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܦܪܢܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ-ܥܪܩ   ܥܘܡܪܢܐ ܬܠܝܚܐ ܡܝܪܬ ܓܪܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܦܢܝܬܐ  ܡܢ ܒܬܪ ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܘܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܗܦܟܝܐ ܗܝ ܦܝܫܠܗ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܣܢܓܻܐܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܥܫ  ܚܝܠܘܬܐ ܕܦܪܫܡܪܓܗ ܩܘܪܕܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܦܠܫܐ ܚܝܝܠܢܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܢܓܻܐܪ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܢܓܻܐܪ ܕܥܡܪܢܘܗ ܝܗܘܐ ܩܘܪܕܝܐ …
ܨܘܪܝܬܐ+ ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܪܢܣܐ ܨܘܪܝܬܐ+ ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܪܢܣܐ .ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܘ ܦܝܕܠ ܟܣܬܪܘ ܒܟܘܒܐ          
ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ + ܨܘܪ̈ܝܬܐ آ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ   ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ  ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ …
  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܗܢܣ ܦܝܫܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ . ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ …
    ܨܘܪܝܬܐ̈: ܡܢ ܨܚܘܪ̈ܐ ܕܒܣܦܪܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܒܼܪܝ ܠܐܠܡܢ 1394 - 20:07 ܐܢܐ ܨܚܘܪܐ ܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܓܻܪܣܬܢ ܥܒܼܝܪܐ ܝܢܐ ܠܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘܒܪܚܫܐ ܝܢܐ ܠܐܬܪܐ …
  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܓܫܪܢܐ ܟܻܡ ܫܦܝܪܐ ܕܕܘܢܝܐ .ܓܫܪܐ ܕܗܣܝܟܣ ܒܐܬܪܐ ܕܣܢܓܦܘܪ.    ܓܫܪܐ ܕܒܘܪܓܻ ܒܠܘܢܕܘܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ.    ܓܫܪܐ ܕܦܘܢ ܕܘܓܪ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܕ.ܓܪ ܒܦܪܢܣܐ.     ܓܫܪܐ ܕܪܝܠܬܘ ܒܘܢܝܙ . …
ܢܫܪܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܟܢܫܐ ܕܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܒܘܡܒ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪܟܻܕܬܘܪܟܝܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܙܘܕܐ ܡܢ 120 ܡܘܬܢܐ ܘܕܪܒܢܐ. ܒܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 27 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘܙܘܕܐ ܡܢ 100 …
  ܙܘܝܚܐ ܕܥܡܐ ܕܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘܝܢ ܥܡܐ ܕܬܗܪܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒܡܕܝܢܬܐ ܫܘܪܟܠܗ ܒܙܘܝܚܐ  
صفحه1 از7