ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܣܢܓܻܐܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܥܫ  ܚܝܠܘܬܐ ܕܦܪܫܡܪܓܗ ܩܘܪܕܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܦܠܫܐ ܚܝܝܠܢܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܢܓܻܐܪ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܢܓܻܐܪ ܕܥܡܪܢܘܗ ܝܗܘܐ ܩܘܪܕܝܐ …
ܨܘܪܝܬܐ+ ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܪܢܣܐ ܨܘܪܝܬܐ+ ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܪܢܣܐ .ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘܦܪܢܣܘܘܐ ܐܘܠܢܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܘ ܦܝܕܠ ܟܣܬܪܘ ܒܟܘܒܐ          
ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ + ܨܘܪ̈ܝܬܐ آ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ   ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ  ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ ܩܘܒܠܗܘ̈ܢ ܠܡܗܓܻܝܪ̈ܐ ܐܠܡܢܝܐ ܕܐܟܼܝ …
  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܗܢܣ ܦܝܫܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ . ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܪܫ …
    ܨܘܪܝܬܐ̈: ܡܢ ܨܚܘܪ̈ܐ ܕܒܣܦܪܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܥܒܼܪܝ ܠܐܠܡܢ 1394 - 20:07 ܐܢܐ ܨܚܘܪܐ ܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܓܻܪܣܬܢ ܥܒܼܝܪܐ ܝܢܐ ܠܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘܒܪܚܫܐ ܝܢܐ ܠܐܬܪܐ …
  ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܓܫܪܢܐ ܟܻܡ ܫܦܝܪܐ ܕܕܘܢܝܐ .ܓܫܪܐ ܕܗܣܝܟܣ ܒܐܬܪܐ ܕܣܢܓܦܘܪ.    ܓܫܪܐ ܕܒܘܪܓܻ ܒܠܘܢܕܘܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ.    ܓܫܪܐ ܕܦܘܢ ܕܘܓܪ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܕ.ܓܪ ܒܦܪܢܣܐ.     ܓܫܪܐ ܕܪܝܠܬܘ ܒܘܢܝܙ . …
ܢܫܪܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܟܢܫܐ ܕܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܒܘܡܒ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪܟܻܕܬܘܪܟܝܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܙܘܕܐ ܡܢ 120 ܡܘܬܢܐ ܘܕܪܒܢܐ. ܒܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 27 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘܙܘܕܐ ܡܢ 100 …
  ܙܘܝܚܐ ܕܥܡܐ ܕܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘܝܢ ܥܡܐ ܕܬܗܪܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒܡܕܝܢܬܐ ܫܘܪܟܠܗ ܒܙܘܝܚܐ  
  ܨܘܪܝܬܐ- ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܓܘܪܐ ܕܘܝܢ ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܢ ܩܡ ܫܪܟܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܚܫܠܗ ܠܥܘܡܪܐ …
  ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ - ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܬܗܪܢ                         ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ - ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܬܗܪܢ        …
ܙܒܢܬܐ ܕܢܩܒܼܐ ܝܚܣܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܐܦ̇ܬܪ ܒܝܕ ܕܐܥܫ +ܨܘܪ̈ܝܬܐ  ܛܝܡܐ ܕܐܢܐ ܢܩܒܼܐ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܫܢܐ ܕܕܝܗ ܝܠܗ ܡܢ 500 ܗܠ 2000 ܕܘܠܪ. ܕܐܥܫ ܒܝܘܡܢܐ ܐܚܪܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ100 ܢܩܒܼܐ ܒܐܗܐ ܦܨܠܐ …
  .ܩܘܪܒܐ ܠ50 ܡܠܝܘܢ ܐܡܪ̈ܟܝܐ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 50 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܙܘܠܐ ܕܡܣܟܝܢܘܬܐ ܘ ܙܘܕܐ …
ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܐܝܟ ܐܝܪܢ ܘܗܚܡܢܫܝ ܪܒܐ ܡܬ ܚܙܝܢܬܐ ܝܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܟܐܪ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ ܫܒܒܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܗܚܡܢܫܝ ܐܬܘܪ ܝܗܘܐ ܫܡܐ ܕܚܕܐ …
دوشنبه, 25 خرداد 1394 10:50

ܓܢܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ ܕܒܒ݂ܠ

              ܡܠܟܐ ܕܒܒܼܠ ܢܒܘܟܼܕܢܨܪ ܬܪܝܢܐ ܒܢܐܠܗ ܠܓܢܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ ܫܢَܬܐ ܕ 600 ܩܕَܡ ܡܫܝܚܐ ܓܘ ܡܕܝܢَܬܐ ܕܒܒܠ ܕܝܠܗ̇ ܢܦܠܬܐ ܥܠ ܪܓܼܘܠܐ ܕ ܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܠܬܝܡܢܐ …
ܡܒܘܥܐ ܡܗܠܝܐ ܝܗܒܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ . ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܠܗ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܢܦܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܕܘܟܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܥܗܕܬܐ ܝܠܗ ܒܦܢܝܬܐ …
ܨܘܪ̈ܝܬܐ: ܬܦܩܬܐ ܕܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܘ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ         ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܥܡ ܘܬܝܟܢ ܒܘܬ ܝܥܕܝܬܐ ܒܪܘܫܡܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܗܘܝܠܠܗܝܘ …
                                                            …