ܦܪܨܘܦܐ ܡܟܻܘܟܒܢ̈ܐ ܢܫܪܗܘܢ ܠ ܚܕ ܟܦܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ ܣܝܕܢܝ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܕܒܩܠܗܘܢ ܩܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 30 ܓܢܬܐ.ܩܡ ܦܢܓܪܐ ܕ ܐܗܐ ܕܘܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗܝ ܚܙܝܐ ܒܝܕܓ ܕ ܓܘܕܐ …
پ   ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܠܝܨܐ ܘ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܕ ܬܠܬܐ ܓܒܢܐ ܕ ܐܝܪܢ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܝܘܡܐ ܕ ܬܠܬܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠ ܪܗܛܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ …
ܩܝܘܡܐ ܕ ܐܝܙܕܝ ܒ ܦܪܠܡܢ ܘ ܡܘܬܒܐ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܥܒܕܘܬܐ ܡܙܕܝܢܬܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ ܒܘܬ ܢܩܒܐ ܐܝܙܕܝ . ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܩܝܘܡܐ ܒ ܡܘܬܒܐ ܕ ܥܪܩ …
چهارشنبه, 09 مهر 1393 10:31

ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܘܝܢܕܘܙ 10-

ܡܚܪܒܼܬܐ ܕ ܚܕ ܒܢܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܥܪܩ ܒܝܕ ܕܐܥܫ
م ܚܕܟܡܐ ܡܒܘܥܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܝܗܒܠܘܢ ܚܒܐ ܒܘܬ ܠܒܠܬܐ ܕ ܣܝܡܐ ܥܬܝܩܐ ܘ ܛܝܡܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܕ ܝܢܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘ ܐܬܘܪܝܐ …
جمعه, 07 شهریور 1393 18:08

ܨܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ ܡܘܫܟ ܕܒܘܪ ܕ 373

ܨܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ ܡܘܫܟ ܕܒܘܪ ܕ 373 موشک سامانه پدافندی برد بلند باور 373 رادار سامانه پدافندی برد بلند باور373 رادار سامانه پدافندی برد بلند باور373 در جریان خرید این …
عناصر گروه تروریستی داعش، یک روزنامه نگار آمریکایی را سر بریدند. داعش این خبرنگار آمریکایی را در سال ۲۰۱۲ در ادلب سوریه ربود. عناصر داعش اعلام کردند که این روزنامه …
ܓܝܡ ܠܘܒ ܫܩܠܢܐ ܕ ܛܒܐ ܘܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ:ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܩܪܝܬܝܩܝ ܙܝܕܢܬܐ ܕ ܐܡܪܟܝܬ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܒܪ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ …
  ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܣ.ܢ.ܢܝܗܒܠܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܦܝܫܡܪܓ ܕ ܩܘܪܕܝܐ ܒܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܣܕܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܡܢ ܕܐܥܫ …
ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠ ܦܠܛܬܐ ܕ ܗܠܩܬܐ ܕ ܙܘܘܓܐ ܕ ܢܩܒܼ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܢ ܐܝܕܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕ ܣܢܕܬܐ ܕ ܐܘܡ- ܐܠ ܪܒܝܥܝܢ ܐܰܡܪܐ: ܥܒܼܘܕ̈ܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒܓܢܒܪܐ ܝܢ̈ܐ …
چهارشنبه, 11 تیر 1393 13:33

ܕܐܥܫ ܘ ܨܕܡ- ܥܒܕܘܬܐ ܚܕܬܐ

ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܫܘܩ ܡܢ ܐܣܪܬܐ ܕ ܒܝܕܓ ܟܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒ ܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܘ ܡܬܘܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܙܘܒܛܢܐ ܐܘܦ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܡܬܒܬܐ ܕ ܫܟܠܐ ܕ ܨܕܡ ܒ ܦܢܝܬܐ …
چهارشنبه, 04 تیر 1393 10:51

ܢܒܝܬܐ ܕܛܥܠܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܘܣܢܝ

شنبه, 31 خرداد 1393 09:56

ܘܪܕܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܟܻܝܘܪܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠܡܝܐ ܒ ܦܥܘܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ ܒܕܘܢܝܐ ܬܚܘܬ ܦܟܪܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܝܘܢܣܟܘ ܒ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ.  ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܝܬܗܘܐ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܓܦܢ، ܟܝܢ ، ܪܘܣܝܐ، ܐܣܬܪܠܝܐ …
شنبه, 03 خرداد 1393 09:21

ܥܘܡܪܐ ܕ ܘܢܟ ܘ ܬܒܼܝܠܝܘܬܐ

ܫܪܠܝ ܐܘܕܝܐܢ ܡܕܒܪܢܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܕ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕ ܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܥܘܡܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ݊ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܘܡܪܢܐ ܡܫܡܗܐ ܠ ܥܘܡܪܢܐ ܟܘܡܐ ܝܢ ܩܪܗ ܟܐܝܣܐ ܕ ܒܚܒܫܐ ܝܢܐ ܡܢ ܥܘܡܪܢܐ ܕܣܢܬ ܐܣܬܦܢܘܣ، ܣܢܬ …