This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܗܡܙܡܢܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܒ ܠܒܼܫܬܐ ܡܘܟܣܬܐ ܒܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܬ ܐܪ ܬ ܩܐ ܓܗܐ ܩܡܝܬܐ ܩܘܒܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܚܕ ܗܡܙܡܢܬܐ ܒ ܠܒܫܬܐ ܡܘܟܣܬܐܙ ܡܝܩܪܬܐ ܦܝܙܗ ܟܝܓܕܡ ܗܡܙܡܢܬܐ …
ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ: ܒܨܪܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܒܐܡܪܝܟܐ  ܠܒܢܝܕ ܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܐ، ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒ ܫܢܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܡܢ ܪܗܟܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܗ ܗܪ ܡܐܟ ܕܥܒܪ ܒܨܪܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܐ ܚܕܰܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܘܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ  ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܪܐܝܐ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܘܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.  ܠܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܬܒܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ، ܪܫ ܘܙܝܪܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܫܢܬܐ ܚܕܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܢ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܙܗܪܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ18 ܕܬܗܪܢ .
یکشنبه, 31 شهریور 1392 09:04

ܦܘܢܝܐ ܕ130 ܡܫܝܚܝܐ ܒܣܘܪܝܐ

ܦܘܢܝܐ ܕ130 ܡܫܝܚܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܗ ܒܣܘܪܝܐ ܩܛܥܠܘ̈ܢ ܠ 130 ܡܫܝܚܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܗܦܟܝܐ ܘܬܪܘܪ̈ܝܣܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܠ-ܢܘܨܪܗ ܒܣܘܪܝܐ ܒܠܝܠܐܕܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒܦܨܠܐ ܟܝܘܝ  ܢܫܪ̈ܘܢ ܠ ܚܕܰܟܡ̈ܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܠܒ …
ܨܠܘܬܐ ܒܥܘܡܪ̈ܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܟ̰ܝܕܬܐ ܕܦܐܦ ، ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܒܥܘܡܪ̈ܢܐ ܨܘܠܝܠܘܢ ܨܠܘܬܐ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ.  ܐܗܐ ܝܘܐ ܒܟ̰ܝܕܬܐ ܕܦܪܢܣܝܣ ܩܕܰܡܝܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܥܕܬܐ …
دوشنبه, 04 شهریور 1392 12:17

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ-2

دوشنبه, 04 شهریور 1392 12:02

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

سه شنبه, 31 ارديبهشت 1392 08:38

ܕܐܟ̰ܝܘܬܐ ܕܚܝܦܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܨܒܝ̈ܐ

یکشنبه, 22 ارديبهشت 1392 11:31

ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܕܝܢܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ