ܕܥܢܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܟܣܢ ܡܢ ܟܻܝܢ ܥܒܼܪܗ ܠܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܡܡ ܚܘܡܝܢܝ ܕܬܗܪܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܦܪܣ ܐܗܐ ܥܕܢܐ  ܝܠܗ ܘܟܣܢ ܕܣܝܢܘ ܦ̇ܐܡ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ . ܐܗܐ ܥܕܢܐ ܒܚܒܼܫܐ …
ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܟܪܒܼܐܢ ܓܝܣܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܥܪܩ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܝܒܼܐܢܝܗ
صفحه1 از16