یکشنبه, 05 مرداد 1399 14:35

ܚܙܝܡܘܢ:ܡܬܐ ܫܦܪܬܐ ܕܟܪܝܟ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܗܟܝܠܘܝܗ ܘ ܒܘܝܪ ܐܗܡܕ ܕܝܠܗ̇ ܒܝܠ ܪܓܼܘܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܟܪܝܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܪܚܫܐ ܝܠܗ̇ܠܦܢܝܬܐ ܡܗܢܝܢܬܐ ܕܣܝܣܚܬ ܘ ܚܕ ܡܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܣܝܩܬܐ ܠܛܘܪܐ ܕܕܢܐ

ܚܙܝܡܘܢ:ܡܬܐ ܫܦܪܬܐ ܕܟܪܝܟ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܗܟܝܠܘܝܗ ܘ ܒܘܝܪ ܐܗܡܕ ܕܝܠܗ̇ ܒܝܠ ܪܓܼܘܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܟܪܝܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܪܚܫܐ ܝܠܗ̇ܠܦܢܝܬܐ ܡܗܢܝܢܬܐ ܕܣܝܣܚܬ ܘ ܚܕ ܡܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܣܝܩܬܐ ܠܛܘܪܐ ܕܕܢܐ

ܡܬܐ ܫܦܪܬܐ ܕܟܪܝܟ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܗܟܝܠܘܝܗ ܘ ܒܘܝܪ ܐܗܡܕ ܕܝܠܗ̇ ܒܝܠ ܪܓܼܘܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܟܪܝܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܪܚܫܐ ܝܠܗ̇ܠܦܢܝܬܐ ܡܗܢܝܢܬܐ ܕܣܝܣܚܬ ܘ ܚܕ ܡܢ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܣܝܩܬܐ ܠܛܘܪܐ ܕܕܢܐ. ܚܕ ܡܬܐ ܒܥܬܝܩܘܬܐ ܕ2ܐܠܦܐ̈ ܫܢܐ̈. ܨܢܥܐ ܕܐܝܕܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ ܡܢ ܐܕܫܐ ܦܪܝܫܐ ܕܚܠܝ ܘ ܓܠܝܡ ܘ ܒܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܚܕܪܐ ܕܬܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܚܕܘܪܐ̈ ܡܢ ܝܘܪܘܦ.

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید