ܐܗܐ ܙܓܼܐ ܒܫܡܐ ܕܟܻܦܪ ܝܠܗ ܙܓܼܐ ܬܪܝܢܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܛܥܘܝܢܐ ܒܙܓܼܐ ܕܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟܻܐ..
ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܝܣܘܪ̈ܐ ܕ ܬܪܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܒܒܐ-ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ + ܚܙܝܡܗܘ̈ܢ