ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ ܠ ܠܙܕ ܗܘܕܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܓܘܒܪ ܥܝܢ ܬܪܡܐ ܘ ܙܡܠܟܐ ..
ܒܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܗܟܡܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܫܘܪܟܠܘܢ ܒ ܡܐܙܠܝܬܐ
ܫܡܝܐ ܕ ܬܗܪܢ ܒ ܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܝܘܐ ܣܗܕܐ ܕ ܚܕ ܗܘܐ ܬܘܙܢܐ ܘ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܫܚܬܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܣܒܐ ܘ ܡܪܥܢܐ ܠܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܒܝܬܘܬܐ           …