ܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕܨܥܘܕܝ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕܝܡܢ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܥܘܕܝ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܢܥܐ. ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܗܘܐ ܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ …
  ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܗܘܝܐ ܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ - 8 ܡܘܬܢܐ̈  ܡܘܬܐ ܕ38 ܓܢܬܐ ܡܢ  ܚܝܠܘܬܐ ܢܫܪ̈ܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܠܩܛܥܠܬܐ ܕ38 ܓܢܬܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܬܥܙ …
  ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܪܝܙ ܥܠ ܚܕ ܡܕܪܫܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܗܐ ܡܕܪܫܬܐ ܝܠܗ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܘܙܥܝܗ ܗܠ ܐܕܝܐ ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܢܐ ܘܕܪܒܢܐ ܕܐܗܐ …
  ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܨܥܕܗ ܕܝܡܢ ܘ8 ܡܘܬ̈ܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ 8 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܡܝܬܠܘܢ ܕ4 ܓܢܬܐ ܡܢܗ ܝܗܘܐ ܢܩܒܼܐ …
جنگنده های سعودی در حملات هوایی خود علیه مناطق پراکنده در استان مأرب یمن از بمبهای فسفری استفاده کرد که به کارگیری آنها در سطح بین الملل ممنوع اعلام شده …
  ܨܢܥܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܣܥܬ ܢܝܫܐ ܕ40 ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܗܘܝܐ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܝܡܢ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܘܨܢܥܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܝܡܢ ܒ1ܚܕ ܣܥܬ ܗܘܝܠܗ ܢܝܫܐ ܕ40 …
  . ܡܘܬ̈ܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܐܰܚܪܰ̈ܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ - 26 ܓܢܬ̈ܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ 26 ܓܢܬܐ ܡܝܐܬܠܗܘܢ . ܒܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܐܘܦ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܙܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ …
  ܡܘܬܐ ܕ16 ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܪܝ ܛܒܐ ܕܦܝܬܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ16 ܓܢܬܐ ܡܢ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܦܢܝܬܐ ܬܚܘܡܢܝܬܐ ܕܓܻܝܙܢ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܡ …
  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܓܕܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܚܝܠܢܐ ܘܠܐ ܡܬ- ܗܡܢܢܐ ܝܠܗ ܟܘܡܝܣܪܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܓܕܫܐ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ …
  ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- ܒܐܣܪ̈ܘܢܐ ܡܘܬ̈ܢܐ ܘܕܪ̈ܒܢܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܟܻܡ ܚܕܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 31 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘ25 ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ.  ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ …
ܝܘܢܝܣܦ ܡܘܚܒܪܗ : ܝܘܡܐܝܬ ܬܠܬܐ ܨܒܝܐ ܒܝܡܢ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܝܘܡ ܐܠܝܡܢ ܡܠܠܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
  ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܡܢ ܦܟܪܬܐ ܙܕܩܝܬܐ  ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܕܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܗܠ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܣܒܒ …
ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܝܬܐ ܟܻܡ ܚܕܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ. ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ …
  ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ ܠܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܓܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ …
  ܙܒܛܢܬܐ ܕܬܠܬܐ ܡܬܘܬ̈ܐ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܐܠ ܩܐܥܕܗ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܓܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ …
  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: 13 ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܘܬܐ .ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܐܡܐܟܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܒ13 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܬܦܝܩܐ ܝܢܐ ܒܟܦܢܐ ܓܘܪܐ ܕܝܠܗ …
جمعه, 09 مرداد 1394 11:44

ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ 10 ܡܘܬܢܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܝܬܐ ܟܻܡ ܚܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ 7 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘܙܘܕܐ ܡܢ 30 ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ.  ܐܝܟ …
  ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬ̈ܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ -80 ܓܢܬܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ …
    ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܘܒܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܨܥ.ܕܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 13 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܡܢ …
    ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܘܒܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܨܥ.ܕܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 13 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܡܢ …
صفحه1 از4