یکشنبه, 04 مرداد 1394 09:34

ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬ̈ܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ -80 ܓܢܬܐ̈

ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬ̈ܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ -80 ܓܢܬܐ̈

 

ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬ̈ܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ -80 ܓܢܬܐ̈

ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗܘܢ 80 ܓܢܬܐ ܡܘܬܢܐ ܘܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 150 ܕܪܒܢܐ.

.

 

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܕܥܒܼܪ ܦܝܫܐ ܝܗܘܐ ܡܘܚܒܪܐ 55 ܓܢܬܐ. ܘܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܙܝܕܠܗ ܠ88 ܓܢܬܐ.

 ܚܕ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܒܘܫܝܘܘܐ ܝܗܘܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܡܚܐܥ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܬܥܙ ܕܐܝܬ ܒܓܘܗ ܚܕ ܚܕܐ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܒܪܩܐ ܘܗܡ ܦܠܚܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ ܚܝܠܐ.

ܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܦܪܘܪܕܝܢ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܡܘܢܦܠܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢܨܘܪ ܗܕܝ.ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܢܐ ܕܩܘܪܒܐ ܠ13 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید