شنبه, 10 مرداد 1394 12:35

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: 13 ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܘܬܐ

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: 13 ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܘܬܐ

 

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ: 13 ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܘܬܐ

.ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܐܡܐܟܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܒ13 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܬܦܝܩܐ ܝܢܐ ܒܟܦܢܐ ܓܘܪܐ ܕܝܠܗ ܦܠܛܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܐܢܢܩܐ ܕܐܢܐ ܦܢܝܬܐ ܝܢܐ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܚܝܠܢܬܐ . ܐܢܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܝܢܐ ܐܒܝܢ ܥܕܢ  ܐܠ ܙܐܠܥ ܐܠ ܡܗܘܝܬ ܥܡܪܢ ܙܡܐܪ ܗܓܻܗ ܐܠ ܗܕܝܕܗ ܨܢܥܐ ܨܥܕܗ ܫܒܘܥ ܘܬܥܙ.

 

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܡܐܪܒ ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ 700 ܐܠܦܐ ܒܥܕܢ ܥܡܪܢ ܨܥܕܗ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܐܝܢܐ ܩܘܪܒܐ ܠ2 ܡܠܝܘܢ 600 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܐܚܪܝܢܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܗܝܪܬܐ ܘܣܢܝܩܐ ܠܗܝܪܝܬܐ ܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ . ܝܡܢ ܡܢ ܪܒܐ ܥܕܢܐ ܝܠܗ ܕܬܦܝܩܐ ܝܠܗ ܒܒܘܚܪܢ ܘܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܠܗ ܒܚܕ ܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ..


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید