شنبه, 07 شهریور 1394 12:23

ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- ܒܐܣܪ̈ܘܢܐ ܡܘܬ̈ܢܐ ܘܕܪ̈ܒܢܐ

ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- ܒܐܣܪ̈ܘܢܐ ܡܘܬ̈ܢܐ ܘܕܪ̈ܒܢܐ

 

ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- ܒܐܣܪ̈ܘܢܐ ܡܘܬ̈ܢܐ ܘܕܪ̈ܒܢܐ

ܒܢܫܪܝܬܐ ܟܻܡ ܚܕܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 31 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘ25 ܓܢܬܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ.

 ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܝܙܐ ܒܩܢܛܪܘܢ ܝܡܢ ܘܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܙܐ ܗܘܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕ8 ܡܘܬܢܐ ܘ4 ܕܪܒܢܐ.

ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘܕܪܒܢܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܒ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܙܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ 9 ܡܘܬܢܐ ܘ18 ܕܪܒܢܐ.ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘܕܪܒܢܐ ܝܗܘܐ ܢܩܒܼܐ ܘܨܒܝܐ .

ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܙܐ ܥܡ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܝܠܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܗܙܪܐܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܥܙ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܝܘܡ ܐܠܝܡܢ ܡܠܠܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܝܘܡܐܝܬ 3 ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܨܒܝܐ ܘܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܐ ܡܬ ܚܙܕܓܢܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܒܐܗܐ ܒܘܚܪܢ.ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܡܐܝܬ 3 ܨܒܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ ܘ5 ܓܢܬܐ ܙܐ ܕܪܒܘܢܗ.ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܗܠ ܐܕܝܘܡ ܙܘܕܐ ܡܢ 1000 ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ ܘܙܘܕܐ ܡܢ 10 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܬܐ. ܐܗܐܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕܐܘܦ ܐܢܝ ܦܪܝܩܐ ܝܢܐ ܡܢ ܬܚܘܬ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܓܥܪܒܣܬܢ ܒܩܐܡ ܝܢܐ ܒܩܝܘܢܕܝܢܣ ܕ ܬܪܨܥܝܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܘܝܢ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣܐ ܐܚܪܝܢܐ.

 

ܣܥܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܡܘܚܒܪܗ ܦܪܨܘܦܐ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܡܘܥܒܼܕܐ ܝܢܐ ܠܕܒܼܩܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܘܓܢܒܼܬܐ ܕܡܫܝܢܐ ܕܕܝܗ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ.

 ܫܘܝܐ ܥܡ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܝܒܐ ܦܚܪ ܡܠܠܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܥܨܝܐ ܝܠܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕ14 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܕܢ.

ܡܠܠܬܐ ܕܨܠܝܒܼܐ ܣܡܘܩܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܗܠܡ ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ.

ܗܘܣܝܢ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܕܥܪܒ ܘܐܦܪܝܩܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܐܣܡܐܝܠ ܫܝܚ ܘܠܕ ܐܗܡܕ ܩܝܘܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܗܘܓܝܠܗܘܢ ܥܠ ܩܣܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܐܘܦ ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܓܒܢܐ ܕܕܩܪܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید