پنج شنبه, 14 آبان 1394 18:13

ܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕܨܥܘܕܝ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܡܣܬܪܢܐ ܕܝܡܢ

ܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕܨܥܘܕܝ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܡܣܬܪܢܐ ܕܝܡܢ

 

ܡܢܦܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕܨܥܘܕܝ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕܝܡܢ

ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܥܘܕܝ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܢܥܐ. ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܗܘܐ ܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ .

 ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ ܡܘܢܦܠܬܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܠܐܕ ܐܠ ܪܘܣ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕܕܪܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܕܝܠܗ ܐܝܪܒܠܢ ܕܐܦ 16 ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܐ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ.

 ܛܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܚܒܘܪܐ ܝܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܐܬ ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܘܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܚܝܠܘܬܐ ܕܝܡܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܐܢ . ܐܢܐ ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܝܢܐ ܝܢܐ ܒܫܡܢܐ ܕܢܗܘܩܗ ܘܚܒܐܫ.

ܒܢܫܪܬܐ ܕܬܘܦܚܐܢܗ ܕܣܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܪܐܙܗ ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕܝܡܢܝ ܡܝܐܠܗ..

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید