ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܘܒܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܨܥ.ܕܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ 13 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܡܢ ܐܬܪܐ …
  ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܝܬܐ ܟܻܡ ܚܕܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܘܪܒܢܗܘܢ. ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ …
  ܟܘܬܪܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ- 124 ܡܘܬ̈ܢܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܡܛܒܢܘܬܐ ܬܓܻܡܝܐ ܒܝܗܒܠ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܛܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܠܐ ܓܢܗܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ.ܢܫܪܝܬܐ  ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܥܡܐ ܠܐܒ …
  ܚܒܪܐ ܟܻܡ ܚܕܬ̈ܐ ܡܢ ܝܡܢ- ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܓܢܗ ܡܘܥܒܕܠܗܘܢ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܨܢܥܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ …
  ܢܫܪ̈ܬܐ ܗܘܝܬ̈ܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܓܻܗ ܒܝܡܢ- 30 ܡܘܬܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܓܻܗ ܒܝܡܢ 30 …
  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܠܗ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܪܒܐ ܫܢܙܬܐ ܘܡܪܐ ܕܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܠܗ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܘܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܗܘܡܙܡܠܗ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܢ ܒܬܪ ܢܫܪܝܬܐ …
     ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒܓܘܗ ܒܘܡܒ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܝܡܢ ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܒܘܡܒ ܒܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܪܡܫܐ ܒܨܢܥܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 28 ܡܘܬܢܐ .    ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ …
ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ  ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܗܘܝܠܗܘܢ ܣܒܒ ܡܘܬܐ  ܕ 10 ܡܘܬܢܐ..   ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܟܠܝ ܓܒܢܐ ܕܕܩܪܝܬܐ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܟܠܝ ܓܒܢܐ ܕܕܩܪܝܬܐ ܒܝܡܢ ܛܠܒܠܗ ܕܠܐ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ ܫܪܟܝ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܫܠܡܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܟܠܝ …
  ܡܚܝܬܐ ܕ45 ܡܘܫܟܐ̈ ܡܢ ܝܡܢ ܠܐܦܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܢܛܪܘܢ ܦܪܣܝܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܕܪܓܐ ܓܝܣܝܐ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܢܫܪܗܘܢ ܒ45 ܡܘܫܟܐ ܥܠ ܒܝܬ …
  ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܢܫܪܗܘܢ ܥܠ ܝܡܢ ܘܦܢܝܬܐ ܕܣܘܕ ܗܙܝܙ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܬܐ ܕܝܘܡܐ …
  ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܣܦܪܐ ܠܙ̇ܢܘ ܕ2- ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܚܕܐ ܡܩܪܡܬܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ ܙܢܘ ܕ1 ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܪܒܐ ܦܫܛܬܐ ܦܝܫܐ ܝܗܘܐ ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܕܥܒܪ ܘܒܥܠܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ …
  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܛܠܒܬܐ ܕ1.6 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܕ21 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܩܘܡܬܐ ܕܚܕ ܓܕܫܐ ܓܘܪܐ ܢܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܝܢܣ ܠܪܟ ܡܠܠܐ ܕܟܢܫܐ …
  ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܕܝܡܢ ܒܕ ܗܘܝܠܗܘ̈ܢ ܟܘܬܪܐ ܗܠ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܝܡܢ ܕܫܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܒܙܢܘ ܕܣܘܝܣ ܒܕ ܗܘܝܠܘܢ ܟܘܬܪܐ ܗܠ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ. ܐܢܐ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ …
  ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܢܝܣܦ ܥܡ ܝܗܒܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܡܢ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܝܕ ܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 279 ܝܠܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܙܘܕܐ ܡܢ 1400 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܝܡܢ ܦܝܫܗ ܝܢܐ ܩܛܝܠܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘܟܘܡܝܣܪ ܕ܇ܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܐܗܐ …
ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܣܝܐ̈ ܕܠܐܒ ܬܚܘ̈ܡܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܝܡܢ ܡܕܪܝܕ - ܐܝܪܢܐ - ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܣܝܐ ܕܠܐܒ ܬܚܘܡܐ ܝܗܒܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ ܬܚܘܬ ܢܫܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ …
یکشنبه, 24 خرداد 1394 10:15

ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ

 ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܛܠܒܠܗܝ  ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܘܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗܝ ܘܓܘܕܐ …
  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܝܡܢ ܕܒܕ ܗܘܝ ܗܘܐ ܒܙܢܘ ܕܣܘܝܣ. ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܒܐܗܐ ܧܥܠܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣܝܥܬܐ …
ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܥܪܒܣܬܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ   ܢܫܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- 24 ܡܘܬ̈ܢܐ ܘܪܒܐ ܕܪ̈ܒܢܐ   ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 24 ܓܢܬܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ   ܢܫܪܝܬܐ ܡܪܐ …