ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܛܠܒܠܗܝ  ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܘܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗܝ ܘܓܘܕܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܝܬ ܒܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ …
ܢܫܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- 24 ܡܘܬ̈ܢܐ ܘܪܒܐ ܕܪ̈ܒܢܐ ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 24 ܓܢܬܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܢܫܪܝܬܐ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܨܢܥܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܝܡܢ …
  ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 50 ܓܢܬܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܢܫܪܝܬܐ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܨܢܥܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܝܡܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ 7 ܡܘܬܢܐ ܘ9ܕܪܒܢܐ. ܐܝܟ …
  ܡܚܝܬܐ ܕ13 ܡܘܫܟܐ̈ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܘܒܗܝܪܬܐ ܕܣܝܥܬ̈ܐ ܥܡܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܗܝܪܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܢܬܝܠܗܝ ܠܡܚܝܬܐ ܕ13 ܡܘܫܟܐ ܥܠ 4 ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܐܬܪܐ …
  ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܝܡܢ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ- ܒܕ ܝܗܒܼ̈ܚ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܒܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗܝ ܕܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܐܣܟܕ ܠܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܠܗ ܐܝܟ ܚܕܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘܥܒܘܪܐ. ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ …
  ܬܡܢܝܐ ܐܠܦܐ ܘ937 ܣܗܕ̈ܐ ܘܕܪ̈ܒܢܐ ܦܠܛܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܘܝܕܐ ܕܗܩܘܝܬܐ ܩܢܘܢܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܓܢܗܝ ܝܗܒܠܗܝ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܝܐ ܐܠܦܐ 937 …
  ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ ܕܣܥܘܕܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ .ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 8 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܆ܝܗܘܐ …
  ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܝܗܒܐ ܝܠܗܝ ܟܘܬܪܐ ܠܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܘܟܝܘܝ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܐܢܐ 65 ܝܘܡܢܐ . .   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܕܐܝܢܬܪܢܬܝ ܕܝܡܢ ܦܪܣ ܐܝܪܒܠܢܐ ܥܒܘܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ …
   ܫܘܬܐܣܐ ܕܕܐܟܝܘܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܐܣܝܪܐ ܠܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 2000 ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܝܡܢ ܘ8 …
دوشنبه, 04 خرداد 1394 10:37

ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ

ا ܓܝܣܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܦܘܢܝܐ ܠܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܥܒܕܠܗܘܢ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܝܡܢ - ܐܠ ܡܘܣܝܪܗ- ܓܝܣܐ ܘܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ …
ܟܡܐ ܕܩܝܩܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܗܒܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܠܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܠܗܓ ܗܓܗ ܘܨܥܕܗ .  ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ …
سه شنبه, 22 ارديبهشت 1394 10:55

ܨܘܪ̈ܝܬܐ- 40 ܝܘܡܢܐ ܦܠܫܐ ܒܝܡܢ

ܨܘܪ̈ܝܬܐ- 40 ܝܘܡܢܐ ܦܠܫܐ ܒܝܡܢ                                                   …
ܒܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܕܝܘܡ ܢܫܪܗܘܢ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܙܝܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܙܗܪ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܪܒܝܬܐ ܕܨܥܕܗ ܒܬܠܬܐ ܡܘܫܟܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܘܟܐ …
  ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܥܒܕܠܗܝ ܠܒܘܡܒܪܢ ܕܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ ܚܩܠܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܘܬܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܘܚܝܠܘܬܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܕܥܒܪ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܝ ܛܒܐ …
ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܢܫܪܗܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܡܚܝܠܗܘܢ ܒܘܡܒܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.ܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ- ܥܪܩܘܒ ܦܓ ܥܛܐܢ ܘܢܗܕܝܢ ܒܨܢܥܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܝܡܢ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗܝ ܕܡܢ …
ܨܘܪܝܬܐ-ܝܡܢ  ܚܝܘܬܐܬܚܘܬ ܢܘܪܐ ܕܦܠܫܐ                                      
چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 10:56

ܒܘܚܪܢ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

  ܒܚܠܢܬܐ ܘܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ27 ܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܪ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܦܩܠܗܝ ܒܚܕ ܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ ܕܐܝܬܠܗܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ ܢܫܝܐ ܐܢܐ ܨܘܪܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܚܕ ܣܗܡܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢ …
 ܫܘܝܐ ܥܡ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܥܠ ܝܡܢ ܘܡܘܬܐ ܘܕܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܠܐ ܓܢܗܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܡܚܪܒܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܙܐ ܘܙܝܪܐ …
   ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܕܝܘܡ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܛܠܒܠܗܝ ܠܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ . ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܬܦܝܩܐ ܝܠܗܝ ܒܚܕ ܒܘܚܪܢ ܘܥܪܒܣܬܢ ܘܐܬܪܘܬܐ ܕܥܪܒ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܐܗܐ …
سه شنبه, 25 فروردين 1394 18:20

ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܦܠܛܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

در