ܐܣܬܪܠܝܐ ܛܠܒܠܗ̈ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܘܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈. ܓܘܠܝ ܒܝܫܐܒ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܚܙܘܩܝܘܗ ܠܐܝܪܢ ܘܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܠܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ …
یکشنبه, 23 فروردين 1394 10:13

ܙܘܕܐ ܡܢ 1200 ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܝܐ ܥܠ ܝܡܢ

  ܐܗܡܕ ܒܝܠ ܗܣܢ ܐܠ ܣܝܪܝ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗܝ: ܗܠ ܐܕܝܐ ܙܘܕܐ ܡܢ 1200 ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܥܒܕܐ ܒܝܕ ܐܗܐ …
 ܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܟܘܬܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܫܘܪܪܗܝ ܠܦܠܛܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘܡܘܬܐ ܕܥܡܐ ܠܐܝ ܓܢܗܐ ܢܩܒܐ ܘܨܒܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘܡܘܚܙܝܠܗܝ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ …
    ܪܓܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܡܪܗܝ: ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܪܒܣܬܢ ܘܬܘܪܟܝܐ ܟܐ ܡܨܝ ܗܡܙܡܝ ܗܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܡܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܠܬܐ …
  ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܥܒܕܠܘܢ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܢܥܐ ܕܝܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 20 ܒܝܪܚܐ ܕܦܪܘܪܕܝܢ ܦܝܫܠܗܝ ܫܡܝܐ ܩܠܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ+ܨܘܪܝܬܐ  ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܝܥܕܝܐ ܘܠܐ ܓܝܣܝܐ                               …
ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗܝ ܕܐܬܪܗ ܕܒܝܩܐ ܝܠܗܝ ܦܘܣܩܢܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܓܝܣܝܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܚܠܢܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܠܝܡܢ ܘܝܗܒܠܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܛܒܝܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܩܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ …
چهارشنبه, 19 فروردين 1394 09:16

ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܛܠܒܠܗܝ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ

ܫܘܝܐ ܥܡ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܡܚܘܝܕܘܗ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܣܝܬܪܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܘܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܝܢ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ …
ܐܘܚܕܢܐ ܕܟܝܢ  ܡܛܒܢܘܬܐ ܬܓܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗܘܢ ܠܢܓܪܢܘܬܗ ܡܢ ܕܩܪܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܡܚܘܝܕܘܗ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܚܕ ܦܨܠܐ …
دوشنبه, 17 فروردين 1394 09:52

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

                           
1 ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܝܡܢ ܒܫܩܠܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܚܕܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܥܕܢ ܗܘܝܠܗܘܢ ܡܢܬܝܢܐ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܣܢܕܢܐ ܕܡܢܨܘܪ ܗܕܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܡܘܢܦܠܗܝ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܡܗܠܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ …
      ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܒܼܪܗ̈ܘܢ ܠܝܡܢ ܚܕ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܡܪܐ܆ ܚܝܠܘܬܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܒܝܪܐ ܝܢܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܚܕ ܕܪܓܐ ܥܠܝܐ ܒܓܝܣܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ …
    ܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܝܗܒܠܬܐ ܕܚܕ ܡܡܠܐ ܒܘܬ ܟܬܒ ܩܛܥܝܬܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗܝ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܗܝ ܙܐ ܒܚܕ ܙܘܢܐ ܟܪܝܐ ܘܪܘܫܡܝܐ. ܪܘܣܝܐ ܒܐܗܐ …
ܒܦܠܫܐ ܩܘܘܡܐ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘܚܝܠܘܬܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܒܬܚܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ 2 ܦܠܚܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܝܬܠܘܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗܝ ܡܫܘܪܪܗܝ ܒܝܕ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܡܫܪܪܢܐ …
صفحه4 از4