This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 30 شهریور 1396 16:59

ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ: ܬܪܡܦ ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܠܬܚܡܢܬܐ ܘ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܼܐܡ

ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ: ܬܪܡܦ ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܠܬܚܡܢܬܐ ܘ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܼܐܡ

ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ: ܬܪܡܦ ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܠܬܚܡܢܬܐ ܘ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܼܐܡ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ ܒܚܕܐ ܡܡܠܐ ܟܬܒܼܠܗ: ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܚܒܪܗܠܦܠܚܢܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܘ ܐܘܦ ܬܚܠܘܦܐ ܕܓܢܗ ܙܐ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ.

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ ܬܝܬܐ ܝܠܗ : ܪܟܣ ܬܝܠܪܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܚܒܪܗ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܗܘ ܘ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܐܡܦ ܢܙܒܬ ܠܐܝܪܢ ܘ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܘܦ ܬܪܡܦ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܪܙܐ ܡܝ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܙܐ ܠܐ ܐܡܪܗ ܒܘܬ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ .

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید