یکشنبه, 29 مرداد 1396 09:42

بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به استان نینوا

بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به استان نینوا

به گزارش سایت آشوری به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند.

«جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است.

الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند.

منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#
به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#
به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#
به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#
به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#ر

به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند.

«جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است.

الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند.

منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند.

«جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است.

الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند.

منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.

وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی در بخش هایی از استان نینوا به خانه های خود بازگشته اند. به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#
وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی در بخش هایی از استان نینوا به خانه های خود بازگشته اند. به گزارش امتداد نیوز به نقل از «موازین نیوز»، وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی اعلام کرد که حدود ۱۷ هزار آواره عراقی به منطقه دشت نینوا در استان نینوا باز گشته اند. «جاسم محمد الجاف» وزیر مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که دفتر وزارت در منطقه «الحمدانیه» بازگشت ۱۷ هزار آواره عراقی به مناطق الحمدانیه، «برطله»، «بعشیقه» و «النمرود» را ثبت کرده است. الجاف تأکید کرد که این تعداد در مقایسه با افرادی که مناطق مسکونی خود در این مناطق را ترک کرده اند بسیار ناچیز است اما آغازی مثبت است و وزارت مهاجرت و آوارگان تلاش خواهد کرد فرصت و شرایط بهتری برای بازگشت تعداد بیشتری از آوارگان عراقی به مناطق سکونتشان را فراهم کند. منطقه سهل نینوا یا دشت نینوا منطقه ای در استان نینوا در شمال عراق است که در نزدیکی شهر موصل واقع شده است. اکثر ساکنان این منطقه را مسیحیان، ایزدی ها، ترکمان ها و مردم کُرد الشبک تشکیل می دهند که در پی حمله داعش به استان نینوا و سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ شاهد موجی از آوارگی اقلیت های مذهبی و قومی عراق شده بود.http://www.emtedadnews.com/534579/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86/#

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید