دوشنبه, 20 فروردين 1397 10:13

واکنش پاپ به ادعای حمله شیمیایی در سوریه

واکنش پاپ به ادعای حمله شیمیایی در سوریه

پاپ فرانسیس روز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارشسایت رادیو آشوری  به نقل تی نیوز، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده […]

پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد.

 پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود.

پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد.

وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.

پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/
پاپ فرانسیس امروز (یکشنبه) به ادعاها درباره حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه واکنش نشان داد. به گزارش تهران ۲۴، به نقل از الیوم السابع، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ جهان ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی احتمالی در سوریه اعلام کرد که در این حملات به صورت غیر قابل توجیه از ابزار کشتار جمعی استفاده می‌شود. پاپ فرانسیس تاکید کرد که جنگ خوب و بد وجود ندارد همچنین چیزی وجود ندارد که بتوان با آن استفاده از وسایل کشتار جمعی علیه افراد و اهالی را بدون هیچ نیرویی توجیه کرد. وی رهبران سیاسی را به انتخاب روند دیگر یعنی مذاکرات که تنها راه برای هدایت به سمت صلح است و نه قتل و ویرانی تشویق کرد.http://teheran24.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید